Dostęp do informacji publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko i Imię: .............................................................................
Adres: ...........................................................................................
Nr telefonu: ...................................................................................
Adres e-mail: ................................................................................
 
WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
 
FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*
  • umożliwienie przeglądania informacji w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie.
  • kserokopia
  • możliwość zapisania informacji na nośniku CD-ROM lub dyskietce 3,5
  • inne
 
FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI: *
  • odbiór osobiście przez wnioskodawcę
  • przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres ...................................................
  • przesłanie informacji pocztą na adres**...................................................................
.......................................................................................................................................
 
 
...............................................                                         ..............................................
Miejscowość, data                                                                 podpis wnioskodawcy
 
 
Uwagi:
* proszę podkreślić właściwe
** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej
 
 
Na podstawie art. 15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej Komenda Miejska Policji w Olsztynie. zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty od informacji udostępnionych.

Metryczka

Data publikacji 14.01.2010
Data modyfikacji 14.01.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Olsztynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba modyfikująca informację:
Uzupelnij dane redaktora
do góry