Klauzula RODO - Ochrona danych osobowych - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie jest Komendant Miejski Policji w Olsztynie, ul. Partyzantów 23, 10-526 Olsztyn; z wyłączeniem zbiorów dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ul. PUŁAWSKA 148/150; 02-624 WARSZAWA, tel. 22 621-02-51, fax. 22 848-84-94);

 2. inspektorem ochrony danych w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie jest Dorota Dominik, st. ref. Zespołu Ochrony Informacji Niejawnych, tel. 89 522 34 70; e-mail: iod.kmp@ol.policja.gov.pl.;

 3. dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie są zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

 4. odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

 5. dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

 6. dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie;

 7. każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 8. każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie przysługuje prawo żądania od Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem;

 9. każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 10. wszystkie dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;

 11. dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


 

Metryczka

Data publikacji 19.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Olsztynie
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Prokopczyk
do góry