Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla stażystów, praktykantów i wolontariuszy

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zgłoszeniu (celu rekrutacji) na staż/praktykę/wolontariat* oraz dla potrzeb ewentualnej realizacji stażu/praktyki/wolontariatu* w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie.

 

………………………………………………….

(data i podpis kandydata)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRZYJĘCIA NA STAŻ/PRAKTYKĘ/WOLONTARIAT* ORAZ OSOBY ODBYWAJĄCEJ STAŻ/PRAKTYKĘ/WOLONTARIAT* W POLICJI

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oświadczam, że przyjmuję do wiadomości iż:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Olsztynie z siedzibą przy ul. Partyzantów 23, 10-526 Olsztyn.

 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Miejski Policji w Olsztynie wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Partyzantów 23, 10-526 Olsztyn, tel. 89-522-34-70, e-mail: iod.kmp@ol.policja.gov.pl.

 3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na staż/praktykę/wolontariat oraz ewentualnej realizacji stażu/praktyki/wolontariatu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

 4. Moje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 5. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 6. Moje dane osobowe przetwarzane w KMP w Olsztynie przechowywane będą przez okres realizacji stażu, praktyki, wolontariatu, a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzenia Nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

Mam prawo do:

 1. dostępu do treści moich danych osobowych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 2. sprostowania moich danych osobowych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 3. ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 4. usunięcia moich danych osobowych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 5. Mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się z naruszeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 7. Podanie przeze mnie danych osobowych w celu wymienionym w pkt. 3 klauzuli jest warunkiem zawarcia umowy/porozumienia. Odmowa ich podania uniemożliwi wybór mojej osoby do przyjęcia na staż/praktykę/wolontariat.

 8. Podanie przeze mnie danych osobowych w celu wymienionym w pkt. 4 klauzuli nie jest obowiązkowe, jednak konsekwencją ich nie podania będzie odmowa przyjęcia mojej osoby na staż/praktykę/wolontariat.

 9. Dane osobowe przetwarzane w KMP w Olsztynie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.


 

 

 

 

Zapoznałam/em się

…………………………………………………..

(data i podpis kandydata/stażysty/praktykanta/wolontariusza*)

Metryczka

Data publikacji 04.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Olsztynie
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Prokopczyk
do góry