Klauzula informacyjna dla pracowników - Ochrona danych osobowych - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla pracowników

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, jak niżej.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Olsztynie z siedzibą przy ul. Partyzantów 23, 10-526 Olsztyn.

 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Miejski Policji w Olsztynie wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Partyzantów 23, 10-526 Olsztyn, tel. 89-522-34-70, faks 89-522-33-33, e-mail: iod.kmp@ol.policja.gov.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia oraz realizacji zadań pracodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie wyżej wskazanych ustaw.

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie.

 5. Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 10. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do właściwej realizacji umowy o pracę jest obowiązkowe, natomiast w zakresie realizacji pozostałych uprawnień pracowniczych wynikających z aktów normatywnych wewnętrznych obowiązujących w KMP w Olsztynie jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie będzie skutkował odstępstwem od realizacji tychże uprawnień.

 11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zapoznałam/em się

…………………………………………..

(data i podpis)

Metryczka

Data publikacji 04.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Olsztynie
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Prokopczyk
do góry