Wzór oświadczenia kandydata na stanowiska w korpusie służby cywilnej

OŚWIADCZENIA

 

Ja niżej podpisany/a                                              ................................................................................

Zamieszkały/a                                                         ................................................................................

Legitymujący/a się dowodem osobistym          ................................................................................

Wydanym przez                                                       ................................................................................

 

Oświadczam, że


 

  • posiadam obywatelstwo polskie;

  • nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;

  • nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe;

  • korzystam z pełni praw publicznych;

  • wyrażam zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych;

  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
    w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie.

 

 

 

 

.......................................................................                                                                                    ..................................................................

          (data, miejscowość)                                                                                                                           (własnoręczny  podpis)

 

 

 

 


 

Metryczka

Data publikacji 22.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba modyfikująca informację:
do góry