Oświadczenie - Rekrutacja - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie

 

 

OŚWIADCZENIA

 

Ja niżej podpisany/a                                           ...............................................................................

Zamieszkały/a                                                      ...............................................................................

Legitymujący/a się dowodem osobistym       ..............................................................................

Wydanym przez                                                    ..............................................................................

 

Oświadczam, że

 

  • posiadam obywatelstwo polskie;

  • nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;

  • nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe;

  • korzystam z pełni praw publicznych;

  • wyrażam zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych;

  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku
    z prowadzonym obecnie i przyszłym procesem rekrutacyjnym na stanowisko, na które aplikuję i ewentualnym zatrudnieniem w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie.

 

          ...................................................................                                                                                                    .................................................................

                     (miejscowość, data)                                                                                                                                 (własnoręczny podpis)

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 21.02.2019
Data modyfikacji 10.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Olsztynie
Osoba udostępniająca informację:
Natalia Właszyn Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie
Osoba modyfikująca informację:
Natalia Właszyn
do góry