Regulamin jednostki - Status prawny - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Regulamin jednostki

 

REGULAMIN

     KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI

W OLSZTYNIE

z dnia 18 grudnia 2015r

 

na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz. U. z 2015 roku, poz. 355, 529, 1045, 1055, 1066, 1217 i 1268), ustala się co następuje:

 

                                                                                                                               R O Z D Z I A Ł   I

                                                                                           POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Ustala się regulamin Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, zwanej dalej „Komendą” określający strukturę organizacyjną, tryb kierowania i zakres zadań komórek organizacyjnych.

 

§ 2. 1. Komenda jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą urząd, przy pomocy którego Komendant Miejski Policji w Olsztynie, zwany dalej „Komendantem”, realizuje zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych.

 

2. Terytorialny zasięg działania Komendy obejmuje obszar administracyjny Olsztyna miasta na prawach powiatu oraz olsztyńskiego powiatu ziemskiego zwanego dalej „powiatem”.

 

3. Siedzibą Komendy jest miasto Olsztyn.

 

§ 3. Komendant podlega :

 

 1. Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;

2) Komendantowi Głównemu Policji w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz centralnego organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;

3) zwierzchnictwu starosty powiatu w zakresie funkcjonowania powiatowych służb, inspekcji i straży, z wyjątkiem spraw dotyczących:

a) wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo – śledczych i czynności
z zakresu ścigania wykroczeń,

b) wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

 

§ 4. 1. Rozkład czasu służby policjantów określają odrębne przepisy.

 

2. Służba i praca w Komendzie od poniedziałku do piątku rozpoczyna się o godzinie 7.30 i kończy o godzinie 15.30 lub zgodnie z rozkładem czasu służby policjantów i czasu pracy pracowników określonych odrębnymi przepisami właściwego ministra.

 

3. Policjanci i pracownicy są obowiązani każdego dnia potwierdzić w przeznaczonych do tego celu ewidencjach, rozpoczęcie służby i pracy oraz przerwanie służby lub pracy z przyczyn służbowych lub osobistych, za zgodą bezpośredniego przełożonego.

 

4. Pobyt policjanta lub pracownika w pomieszczeniach Komendy po czasie służby lub pracy z wyłączeniem służb dyżurnych i pełniących służbę w systemie zmianowym wymaga uzgodnienia z bezpośrednim przełożonym oraz powinien być zgłoszony dyżurnemu Komendy i odnotowany w stosownej dokumentacji.

 

§ 5. Komendant lub wyznaczony przez niego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 16.00. Informację o godzinach przyjęć należy umieścić w holu Komendy oraz w siedzibach wszystkich jednostek Policji na terenie powiatu. 

                                                      

R O Z D Z I A Ł II

ZAKRES DZIAŁANIA KOMENDY

 

 

§ 6. 1. Zakres działania Komendy określa zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

 

2. Szczegółowy sposób realizacji obowiązków i uprawnień przełożonych oraz podwładnych przy wykonywaniu zadań Komendy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji.

 

R O Z D Z I A Ł III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY

 

§ 7. 1. W skład Komendy wchodzą:

         1) Kierownictwo:

a) Komendant,

b) I Zastępca Komendanta,

c) Zastępca Komendanta;

2) Komórki organizacyjne służby kryminalnej:

a) Wydział Dochodzeniowo-Śledczy,

b) Wydział Kryminalny,

c) Wydział do walki z Przestepczością Narkotykową,

d) Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą,

e) Referat Techniki Kryminalistycznej;

3) Komórki organizacyjne służby prewencyjnej:

a) Wydział Prewencji,

b) Sztab Policji,

c) Wydział Interwencyjny,

d) Wydział Wywiadowczo- Patrolowy,

e) Wydział Ruchu Drogowego;

f) Referat do spraw Wykroczeń;

g) Posterunek Policji w Olsztynie;

4) Komórki organizacyjne służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

a) Zespół do spraw Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków,

b) Zespół Kadr i Szkolenia,

c) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych,

d) Zespół Prezydialny,

e) Referat Administracyjno-Gospodarczy,

f) Zespół Informatyki.

2. Szczegółowa struktura organizacyjna, ilość i zaszeregowanie stanowisk w poszczególnych komórkach organizacyjnych określone są w etacie Komendy, wprowadzonym rozkazem organizacyjnym Komendanta.

R O Z D Z I A Ł IV

JEDNOSTKI POLICJI PODLEGŁE KOMENDANTOWI

 

§ 8. Komendantowi podlegają następujące jednostki Policji zwane dalej „Komisariatami”:

1) Komisariat Policji w Biskupcu;

2) Komisariat Policji w Barczewie;

3) Komisariat Policji w Dobrym Mieście;

4) Komisariat Policji w Olsztynku.

 

§ 9. 1. Zakres działania Komisariatów określa zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

 

2. Komisariaty realizują ustawowe zadania Policji na podstawie regulaminów ustalanych przez komendantów Komisariatów w porozumieniu z Komendantem.

 

R O Z D Z I A Ł V

TRYB KIEROWANIA W KOMENDZIE

 

§ 10. Komendą kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta, Zastępcy Komendanta, kierowników komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników.

§ 11. Komendant jest przełożonym wszystkich policjantów pełniących służbę w Komendzie
i Komisariatach oraz pracowników zatrudnionych w Komendzie i Komisariatach.

§ 12. Komendant sprawuje osobiście nadzór nad pracą swoich zastępców,a także sprawuje bezpośredni nadzór nad:

1) Zespołem do spraw Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków;

2) Zespołem Kadr i Szkolenia;

3) Zespołem Prezydialnym;

4) Zespołem Ochrony Informacji Niejawnych;

5) Referatem Administracyjno-Gospodarczym;

6) Zespołem Informatyki.

§ 13. Komendant jest uprawniony do ustalania regulaminów, wydawania zarządzeń decyzji, rozkazów oraz zawierania porozumień i umów w zakresie ustalonym przez obowiązujące przepisy prawa.

§ 14. 1. Komendanta podczas jego nieobecności zastępuje I Zastępca Komendanta,
a w razie jego nieobecności Zastępca Komendanta.

2. Zakres zastępstwa, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonywanie wszystkich funkcji Komendanta, chyba że Komendant postanowi inaczej.

§ 15. Komendant może:

1) upoważnić I Zastępcę Komendanta, podległych policjantów lub pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji, wykonywania czynności w określonych sprawach i do współpracy
z podmiotami pozapolicyjnymi w określonym zakresie;

2) powoływać stałe lub doraźne nieetatowe zespoły do realizacji określonych zadań
i wyznaczać policjantów lub pracowników odpowiedzialnych za koordynację pracy w tych zespołach.

§ 16. 1. Zadania i kompetencje I Zastępcy Komendanta oraz Zastępcy Komendanta określają odrębne przepisy wydane przez Komendanta.

2. I Zastępca Komendanta nadzoruje pracę służby kryminalnej w Komisariatach oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

1) Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego;

2) Wydziału Kryminalnego;

3) Wydziału do walki z Przestepczością Narkotykową;

4) Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą;

5) Referatu Techniki Kryminalistycznej;

6) Komisariatu Policji w Barczewie;

7) Komisariatu Policji w Biskupcu.

 

3. Zastępca Komendanta nadzoruje pracę służby prewencyjnej w Komisariatach i sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

 1. Wydziału Prewencji;

 2. Sztabu Policji;

 3. Wydziału Interwencyjny;

 4. Wydziału Wywiadowczo – Patrolowy;

 5. Wydziału Ruchu Drogowego ;

 6. Referatu do spraw Wykroczeń;

 7. Posterunku Policji w Olsztynie;

 8. Komisariatu Policji w Dobrym Mieście;

 9. Komisariatu Policji w Olsztynku.

§ 17. 1. Komórką organizacyjną zwanej dalej “komórką” Komendy kieruje kierownik przy pomocy zastępców, kierowników podległych komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników.

 

2. Do zadań kierownika komórki należy w szczególności:

1) organizowanie pracy komórki w celu zapewnienia sprawnego, terminowego
i właściwego wykonywania zadań określonych w regulaminie Komendy;

2) tworzenie warunków właściwego wykonywania obowiązków służbowych przez podległych policjantów i pracowników Policji;

3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji zadań pozostających we właściwości komórki oraz racjonalnością wykorzystania zasobów komórki;

4) współdziałanie z kierownikami innych komórek w sprawach wymagających współpracy lub kompleksowych rozwiązań;

5) wykonywanie zadań wynikających z indywidualnych upoważnień udzielonych przez Komendanta;

6) przedstawianie wniosków w sprawach osobowych podległych policjantów i w sprawach wynikających ze stosunku pracy podległych pracowników Policji, a także pośredniczenie w doręczaniu im rozstrzygnięć Komendanta wydawanych w tych sprawach;

7) nadzorowanie przestrzegania przez policjantów i pracowników komórki, dyscypliny oraz czasu służby i pracy, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych, a także corocznego wykorzystywania przysługujących im urlopów;

8) wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej, w tym zarządzanie ryzykiem
w odniesieniu do celów i zadań kierowanej komórki.

 

3. Kierownik może upoważnić podległych policjantów lub pracowników do podejmowania

w jego imieniu decyzji w określonych sprawach z wyjątkiem decyzji i czynności określonych w § 15 pkt 1.

 

4. Kierownik może powoływać stałe lub doraźne nieetatowe zespoły i wyznaczać policjantów lub pracowników odpowiedzialnych za koordynację prac tych zespołów.

 

5. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje zastępca albo policjant lub pracownik upoważniony przez tego kierownika.

 

6. Zakres zastępstwa kierownika obejmuje wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 2, chyba że kierownik określił inny zakres zastępstwa.

 

7. Kierownik sporządza i aktualizuje zakres zadań komórki określający:

1) podział zadań miedzy kierownikiem, a jego zastępcami;

2) szczegółową strukturę organizacyjną;

3) katalog zadań podległych komórek organizacyjnych

-  uwzględniający zadania komórki określone w niniejszym regulaminie.

 

8. Kierownik realizuje zadania związane z wydawaniem i aktualizowaniem:

1) kart opisów stanowisk pracy, w trybie i na zasadach określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji;

2) opisów stanowisk pracy, osób zatrudnionych na podstawie przepisów o służbie cywilnej, zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach,

- w uzgodnieniu z komórką właściwą do spraw kadr i szkolenia Komendy.

 

9. Kierownik zapoznaje podległych policjantów i pracowników z kartami opisu stanowisk, lub opisami stanowisk pracy gdy podejmują poraz pierwszy służbę/pracę na swoim stanowisku,
a także w przypadku zmiany zakresu zadań dotychczas zajmowanego stanowiska.

 

10. Zadania i kompetencje określone w ust. 2-9 realizuje także policjant lub pracownik odpowiedzialny za koordynację pracy komórki Komendy.

 

R O Z D Z I A Ł VI

ZAKRESY ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY

 

§ 18. Komórki, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2-5, w zakresie swojej właściwości realizują zadania obejmujące:

 

 1. monitorowanie zmian w przepisach prawa, opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych;

 2. współpracę z krajowymi podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi w zakresie ustawowych zadań Policji;

 3. współpracę z międzynarodowymi podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi w porozumieniu z komórką organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie właściwą w sprawach współpracy z podmiotami międzynarodowymi lub w sytuacjach niecierpiących zwłoki
  w porozumieniu Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji;

 4. dostosowanie zakresu zadań komórki organizacyjnej do nowych rozwiązań prawnych wynikających ze zmiany przepisów;

 5. współdziałanie przy wykonywaniu zadań z komórkami Komendy i innymi podmiotami,
  w szczególności poprzez dokonywanie uzgodnień, przedstawianie opinii, udostępnianie materiałów i informacji oraz opracowywanie wspólnych stanowisk w określonych sprawach;

 6. wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej;

 7. realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych organów kontroli;

 8. administrowanie, obsługa i przetwarzanie zbiorów danych oraz systemów teleinformatycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

 9. wykonywanie zadań związanych z dostępem do informacji publicznej;

 10. organizowanie i przeprowadzanie lokalnego doskonalenia zawodowego, a także zgłaszanie potrzeb szkoleniowych jednostce nadrzędnej;

 11. udzielanie informacji i konsultacji kierownikom komórek Komendy i Komisariatów
  oraz innych jednostek Policji;

 12. uczestniczenie w procesie rozpatrywania petycji złożonych do Komendanta.

 

§ 19. Do zadań Wydział Dochodzeniowo-Śledczego w szczególności należy:

 

 1. wykonywanie czynności dochodzeniowo-śledczych w zakresie ujawniania, zapobiegania
  i zwalczania przestępstw przeciwko:

  • życiu i zdrowiu

  • bezpieczeństwu powszechnemu,

  • bezpieczeństwu w komunikacji,

  • wolności,

  • rodzinie i opiece,

  • czci i nietykalności cielesnej,

  • porządkowi publicznemu,

  • wiarygodności dokumentów oraz mieniu w zakresie oszustw również w związku

   z podrobieniem dokumentów,

  • fałszowaniu pieniędzy i innych środków płatniczych, z wyłączeniem czeków,

  • przestępstw z ustaw szczególnych z wyłączeniem przestępstw związanych

   z prowadzeniem działalności gospodarczej,

  • wolności seksualnej;

  • zbieranie i przetwarzanie danych statystycznych w zakresie przestępczości na terenie działania Komendy i Komisariatów2. koordynacja i nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą w Komisariatach w zakresie będącym we właściwości wydziału w tym nad sprawozdawczością;

 1. sporządzanie okresowych analiz statystycznych postępowań przygotowawczych, dynamiki
  i geografii przestępczości, uwzględniających istniejące trendy rozwoju przestępczości będącej w zakresie Wydziału i ustalanie na ich podstawie obszarów zagrożeń i kierunków prowadzenia czynności procesowych;

 2. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów Komendy
  i Komisariatów w zakresie taktyki i metodyki prowadzenia postepowań przygotowawczych;

 3. poszukiwanie, ujawnianie oraz dokonywanie zajęcia składników majątkowych sprawców czynów zabronionych, a następnie wnioskowanie o dokonanie zabezpieczenia na ujawnionym majątku;

 4. współdziałanie i współpraca z organami administracji publicznej oraz instytucjami kontrolnymi działającymi na służbowo podległym terenie, w celu ujawniania i zapobiegania przestępczości kryminalnej i przestępczości nieletnich;

 5. współpraca z komórkami Komendy i jednostkami i Policji w zakresie rozpoznawania
  i ujawniania przestępczości kryminalnej i przestępczośći nieletnich na terenie działania Komendy;

 6. prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych na potrzeby własne i komórek organizacyjnych wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, w tym realizacja zadań związanych z powoływaniem komisji odpowiedzialnych za niszczenie dowodów rzeczowych przechowywanych w składnicy Wydziału oraz udział w tych w komisjach

 7. prowadzenie składnicy pojazdów samochodowych dla potrzeb Komendy oraz innych jednostek organizacyjnych Policji podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie

§ 20. Do zadań Wydziału Kryminalnego w szczególności należy:

 

 1. Wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie ujawniania, zapobiegania i zwalczania przestępczości, a także realizacja czynosci dochodzeniowo-śledczych obejmujacych:
 2. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w zakresie przestępstw rozbójniczych,

 3. przestępstwa przeciwko mieniu,

 4. przestępczość samochodową,

 5. przestepczość pseudokibiców,

 6. przestępstwa przeciwko wolności seksualnej,

 7. nieletnich sprawców czynów zabronionych;

 8. prowadzenie spraw w zakresie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania, osób zaginionych oraz identyfikacji nn osób i nn zwłok;

 9. poszukiwanie zaginionych osób małoletnich zakwalifikowanych do kategorii III oraz realizacja wobec nieletnich nakazów zatrzymań i doprowadzeń do ośrodków opiekuńczych;

 10. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych skierowanych na ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości pseudokibiców;

 11. koordynacja i nadzór nad pracą operacyjno-rozpoznawczą i dochodzeniowo-śledczą

  w Komisariatach w zakresie będącym we właściwości wydziału w tym nad sprawozdawczością;

 12. sporządzanie okresowych analiz statystycznych postępowań przygotowawczych, dynamiki i geografii przestępczości, uwzględniających istniejące trendy rozwoju przestępczości kryminalnej i przestępczości nieletnich oraz efekty pracy operacyjno - rozpoznawczej i ustalanie na ich podstawie obszarów zagrożeń i kierunków prowadzenia rozpoznani

 13. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów Komendy

  i Komisariatów w zakresie taktyki i metodyki rozpoznawania, wykrywania oraz zwalczania przestępczości kryminalnej i przestępczości nieletnich;

 14. poszukiwanie, ujawnianie oraz dokonywanie zajęcia składników majątkowych sprawców przestępstw, a następnie wnioskowanie o dokonanie zabezpieczenia na ujawnionym majątku;

 15. współdziałanie i współpraca z organami administracji publicznej oraz instytucjami kontrolnymi, w celu ujawniania i zapobiegania przestępczości kryminalnej

  i przestępczości nieletnich;

 16. współpraca z komórkami Komendy i jednostkami Policji w zakresie rozpoznawania

  i ujawniania przestępczości kryminalnej i przestępczośći nieletnich na terenie działania Komendy;

 17. udział w komisjach powołanych do niszczenia dowodów rzeczowych.

§ 21. Do zadań Wydziału dw z Przestępczością Narkotykową w szczególności należy:

 

Wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych

w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości:

 • narkotykowej w rozumieniu Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii,

 • przeciwko życiu i zdrowiu w rozumieniu art. 160 §1-5 kodeksu karnego w zakresie nowych substancji psychoaktywnych;

 1. rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości narkotykowej we wszystkich jej kategoriach oraz wypracowywanie i wdrażanie skutecznych metod w stosowanych formach pracy operacyjnej;

 2. koordynacja i nadzór nad pracą operacyjno-rozpoznawczą i dochodzeniowo-śledczą

  w Komisariatach w zakresie będącym we właściwości wydziału w tym nad sprawozdawczością;

 3. sporządzanie okresowych analiz statystycznych postępowań przygotowawczych, dynamiki i geografii przestępczości, uwzględniających istniejące trendy rozwoju przestępczości narkotykowej oraz efekty pracy operacyjno - rozpoznawczej i ustalanie na ich podstawie obszarów zagrożeń i kierunków prowadzenia rozpoznania;

 4. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów Komendy

  i Komisariatów w zakresie taktyki i metodyki rozpoznawania, wykrywania oraz zwalczania przestępczości narkotykowej;

 5. poszukiwanie, ujawnianie oraz dokonywanie zajęcia składników majątkowych sprawców czynów zabronionych, a następnie wnioskowanie o dokonanie zabezpieczenia na ujawnionym majątku;

 6. współdziałanie i współpraca z organami administracji publicznej oraz instytucjami kontrolnymi, w celu ujawniania i zapobiegania przestępczości narkotykowej;

 7. współpraca z komórkami Komendy i jednostkami Policji w zakresie rozpoznawania

  i ujawniania przestępczości narkotykowej na terenie działania Komendy;

 8. udział w komisjach powołanych do niszczenia dowodów rzeczowych.

 

§ 22. Do zadań Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą w szczególności należy:

 

 1. wykonywanie czynności operacyjno-ropoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w zakresie ujawniania i zwalczania przestępstw gospodarczych i korupcyjnych;

 2. nadzór nad pracą procesową Komisariatów w zakresie prowadzenia postępowań

  o charakterze gospodarczym i korupcyjnym, charakteryzujących się zawiłością lub dotyczących nowych zagadnień

 3. rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej i korupcyjnej we wszystkich jej kategoriach oraz wypracowanie i wdrażanie skutecznych metod

  w stosowanych formach pracy operacyjnej;

 4. ujawnianie przedsięwzięć gospodarczych i operacji finansowych mających na celu wprowadzanie do legalnego obrotu środków uzyskanych w drodze działalności przestępczej;

 5. sporządzanie okresowych analiz statystycznych postępowań przygotowawczych uwzględniających istniejące trendy rozwoju przestępczości gospodarczej oraz efekty pracy operacyjno - rozpoznawczej i ustalanie na ich podstawie obszarów zagrożeń i kierunków prowadzenia rozpoznania;

 6. współdziałanie i współpraca z organami administracji publicznej oraz instytucjami kontrolnymi, w celu ujawniania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej;

 7. współpraca z komórkami Komendy i jednostkami Policji w zakresie rozpoznawania

  i ujawniania przestępczości gospodarczej na terenie działania Komendy;

 8. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów i podległych komisariatów w zakresie taktyki i metodyki rozpoznawania, wykrywania oraz zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej;

 9. poszukiwanie, ujawnianie oraz dokonywanie zajęcia składników majątkowych sprawców przestepstw, a następnie wnioskowanie o dokonanie zabezpieczenia na ujawnionym majątku oraz koordynacja i nadzór nad tym zagdanieniem w Komendzie i Komisariatach;

 10. prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych na potrzeby własne;

 11. realizacja zadań związanych z powoływaniem komisji odpowiedzialnych za niszczenie dowodów rzeczowych przechowywanych w składnicy Wydziału oraz udział w tych

  komisjach

§ 23. Do zadań Referatu Techniki Kryminalistycznej w szczególności należy:

 

 1. realizacja czynności w zakresie techniczno-kryminalistycznej obsługi miejsc zdarzeń w tym podległych Komisariatach;

 2. ujawnianie i zabezpieczanie śladów kryminalistycznych metodami, które nie wymagają stosowania specjalistycznych technik laboratoryjnych;

 3. kryminalistyczna obsługa eksperymentów procesowych, sekcji zwłok, przeszukiwań innych czynności procesowych lub operacyjnych;

 4. pobieranie materiału dowodowego i porównawczego do badań kryminalistycznych;

 5. wykonywanie zdjęć sygnalitycznych oraz elektronicznej rejestracji sygnalitycznej

  i daktyloskopijnej;

 6. wspomaganie Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz prokuratur i sądów w sprawach wymagających obsługi techniczno-kryminalistycznej.

 

§ 24. Do zadań Wydziału Prewencji w szczególności należy :

 

 1. organizowanie i realizacja przedsięwzięć w zakresie prewencji kryminalnej, w tym opracowywania oraz wdrażania programów i działań zmierzających do ograniczenia zjawiska przestępczości, a także poprawy stanu porządku i bezpieczeństwa;

 2. współpraca organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami w zakresie kształtowania poczucia bezpieczeństwa obywateli, a także kreowanie pozytywnego wizerunku Policji w społecznościach lokalnych;

 3. nadzór merytoryczny oraz wykonywaniem zadań na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich, współpraca w tym zakresie z komórkami Komendy i jednostkami Policji oraz instytucjami i organizacjami poza policyjnymi;

 4. stała współpraca z komórkami Komendy i jednostkami Policji oraz podmiotami poza policyjnymi w zakresie tworzenia i realizowania programów prewencyjnych;

 5. realizacja zadań wchodzących w zakres pracy rewirów dzielnicowych;

 6. organizowanie, wykonywanie i nadzór czynności w zakresie zapobiegania, ujawniania

  i zwalczania wykroczeń z wyjatkiem wykroczeń w ruchu drogowym oraz współdziałanie

  w tym zakresie z innymi podmiotami w tym inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania popełnianiu wykroczeń;

 7. opiniowanie osób ubiegających się o wpisanie lub wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego i osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa oraz opiniowanie osób ubiegających się o wydanie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia oraz wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, jak i ubiegających się o wydanie pozwolenia na nabywanie przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz osób zatrudnionych w wymienionych sektorach;

 8. prowadzenie depozytu broni legalnych posiadaczy;

 9. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach wydania, odmowy wydania lub cofnięcia pozwolenia na miotacze gazu obezwładniającego oraz narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy

  z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576 ze zm.);

 10. sporządzanie wywiadów dla potrzeb Wydziału Postępowań Admnistracyjnych KWP

  w Olsztynie w zakresie osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń palną oraz dopuszczenie do posiadania broni;

 11. rejestracja broni pneumatycznej oraz prowadzenie postępowań administracyjnych

  i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach odmowy zarejestrowania broni pneumatycznej lub unieważnienia karty rejestracyjnej broni pneumatycznej

 12. wykonywanie czynności związanych z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców na terenie działania jednostki Policji;

 13. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie w nich rozstrzygnięć w zakresie unieważnienia zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego;

 14. składanie wniosków do właściwego organu Straży Granicznej o wydanie decyzji

  o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;

 15. wykonywanie czynności związanych z zatrzymaniem dokumentów cudzoziemca,

  w przypadku umieszczenia informacji o takich dokumentach w Systemie Informacyjnym Schengen;

 16. prowadzenie działalności prasowo – informacyjnej Komendanta;

 17. realizacja zadań związanych z zapewnieniem komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej

  w Komendzie;

 18. koordynowanie i realizowanie rozpatrywania petycji złożonych do Komendanta oraz nadzór w tym zakresie nad Komisariatami.

 

§ 25. Do zadań Sztabu Policji w szczególności należy:

 

 1. gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie i zapewnienie właściwego obiegu informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy;

 2. opracowywanie i systematyczne aktualizowanie planów kryzysowych i obronnych Komendanta;

 3. organizowanie i współdziałanie z podmiotami pozapolicyjnymi na poziomie miasta i powiatu działającymi na rzecz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

 4. sprawdzanie zgodności podejmowanych działań przez Komisariaty z obowiązującymi przepisami prawa wydanymi poleceniami, zaleceniami w przypadkach kryzysowych lub

  w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych oraz awarii technicznych;

 5. przygotowywanie dla Komendanta opinii w zakresie organizacji imprez masowych na terenie działania Komendy;

 6. wykonywanie zadań mobilizacyjno-obronnych;

 7. zapewnienie ciągłości funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendy oraz analizowanie

  i ocena pracy służb dyżurnych w Komendzie i Komisariatach, a także określanie na tej podstawie potrzeb organizacyjno-etatowych i szkoleniowych;

 8. organizowanie akcji policyjnych i opracowywanie planów tych działań oraz koordynacja sił

  i przygotowywanie dokumentacji w ramach zabezpieczenia prewencyjnego celem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas odbywajacych sie na terenie jednostki imprez masowych ze szczególnym uwzględnieniem imprez sportowych, zgromadzeń publicznych i innych wystapień o charakterze masowym oraz organizacji zabezpieczeń osób podlegajacych ochronie;

 9. organizowanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia;

 10. zapewnienie sprawnej obsługi zgłoszeń w sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi

  i mienia;

 11. wykonywanie zadań w zakresie realizacji obowiązku dozoru policyjnego, zgodnie

  z postanowieniami wydanymi przez uprawnione podmioty;

 12. gromadzenie, analizowanie i przekazywanie informacji dotyczących imprez masowych ze szczególnym uwzględnieniem imprez masowych sportowych w ramach Powiatowego Punktu Kontaktowego do sparw Imprez Masowych jak również Policyjnego Rejestru Imprez Masowych;

 13. przechowywanie dokumentacji zwiazanej z organizacją i funkcjonowaniem nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego.

 

§ 26. Do zadań Wydziału Interwencyjnego w szczególności należy:

 

 1. organizowanie, koordynowanie i wykonywanie, działań w zakresie pełnienia służby interwencyjnej;

 2. wykonywanie działań w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń, w tym we współpracy z komórkami organizacyjnymi Komendy oraz innymi jednostkami Policji

  i podmiotami poza policyjnymi;

 3. doraźne wykonywanie czynności związanych z obsługą kolizji drogowych;

 4. prowadzenie działań zmierzających do ustalenia i zatrzymania osób podejrzewanych

  o popełnienie czynu zabronionego i zabezpieczenie miejsca wydarzenia;

 5. podejmowanie działań przywracających porządek w miejscach publicznych w tym także

  w czasie pożarów, katastrof komunikacyjnych i budowlanych, powodzi i innych klęsk żywiołowych;

 6. podejmowanie bezpośrednich działań pościgowych za sprawcami przestępstw i wykroczeń zbiegłymi z miejsc zdarzeń.

 

§ 27. Do zadań Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego w szczególności należy:

 

 1. koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem służby prewencyjnej w Komendzie

  i Komisariatach;

 2. organizacja i wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie przebiegu i realizacji czynności służbowych przez policjantów służby prewencyjnej w Komendzie

  i Komisariatach;

 3. organizowanie, koordynowanie i wykonywanie działań w zakresie pełnienia służby wywiadowczej, patrolowej oraz na wodach i terenach przywodnych;

 4. organizowanie, koordynowanie i wykonywanie działań w zakresie służby z użyciem psów służbowych, a także zasad ich szkolenia i obsługi;

 5. organizowanie, koordynowanie i wykonywanie działań podejmowanych w ramach funkcjonowania nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego;

 6. kontrola miejsc zagrożonych oraz ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego

  w komunikacji publicznej;

 7. wykonywanie zadań w zakresie zatrzymywania i doprowadzania osób;

 8. współpraca z komórkami Komendy i jednostkami Policji oraz podmiotami poza policyjnymi w zakresie tworzenia i realizowania programów prewencyjnych;

 9. zapewnienie organizacyjnego funkcjonowania Nieetatowego Pododdziału Policji, w tym nadzorowanie i prowadzenie szkolenia tego pododdział

§ 28. Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego w szczególności należy:

 

 1. ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej;

 2. wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych przez kierowanie tym ruchem oraz jego kontrolowanie;

 3. realizacja zadań związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych oraz zabezpieczeniem procesowym śladów i dowodów;

 4. organizowanie, wykonywanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie pełnienia służby na drogach publicznych;

 5. planowanie i organizacja działań własnych związanych z zapewnieniem porządku
  i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych imprez masowych i protestów społecznych na drogach publicznych;

 6. analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, określanie tendencji w tym zakresie i kreowanie polityki przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym;

 7. edukacja mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym;

 8. organizowanie i wykonywanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw i wykroczeń drogowych, a także naruszeń przepisów związanych z transportem drogowym, materiałami niebezpiecznymi, ładunkami ponadnormatywnymi oraz współdziałanie na obszarze powiatu z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w tym zakresie, inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania, ścigania sprawców przestepstw i wykroczeń drogowych.

 

§ 29. Do zadań Referatu do spraw Wykroczeń w szczególności należy:

 

 1. wykonywanie czynności wyjaśniających i procesowych w sprawach o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji;

 2. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu transportu drogowego, materiałów niebezpiecznych i ładunków ponadnormatywnych;

 3. wykrywanie sprawców wykroczeń i przestępstw w sprawach o których mowa w pkt 1;

 4. realizacja zadań oskarżyciela publicznego;

 5. sporządzanie apelacji i zażaleń od wyroków i postanowień sądu w sprawach realizowanych przez referat;

 6. prowadzenie oraz ewidencjonowanie prowadzonych spraw w Elektronicznym Rejestrze Spraw o Wykroczenia;

 7. nadzorowanie czynności w sparwach o wykroczenia;

 8. wykonywanie czynności podczas rozpatrywania zażaleń w sprawach o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji;

 9. prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych w zakresie spraw realizowanych przez referat.

 

§ 30. Do zadań Posterunku Policji w Olsztynie w szczególności należy:

 

 1. przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych;

 2. ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci
  i młodzieży;

 3. kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

 4. realizowanie zadań służby dzielnicowej na terenie działania posterunku;

 5. ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz wykrywanie ich sprawców;

 6. realizowanie zadań administracyjno-porządkowych;

 7. współdziałanie z samorządem terytorialnym oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

 8. opiniowanie osób ubiegających się o wpisanie lub wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz osób zatrudnionych w sektorze uzbrojenia i osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

 

§ 31. Do zadań Zespołu do spraw Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków w szczególności należy :

 

 1. kontrolowanie wykonywania ustawowych zadań Policji przez komórki organizacyjne Komendy i Komisariaty, a także realizacji obowiązków przez policjantów i pracowników;

 2. kontrolowanie zasad bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy, a także ochrony przeciwpożarowej;

 3. realizacja zadań z zakresu medycyny pracy;

 4. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących działalności Komendy i Komisariatów oraz nadzór w tym zakresie nad Komisariatami;

 5. wyjaśnianie sygnałów o naruszeniu prawa przez policjantów lub pracowników Komendy i Komisariatów;

 6. prowadzenie postępowań wyjaśniających w trybie działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego, czynności wyjaśniajacych - postepowań dyscyplinarnych i powypadkowych;

 7. współdziałanie z Wydziałem Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w zakresie pozostającym we właściwości zespołu oraz z prokuraturą i innymi organami państwowymi i samorządu terytorialnego stosownie do potrzeb.

 

§ 32. Do zadań Zespołu Kadr i Szkolenia w szczególności należy :

 

 1. zapewnienie bieżącej obsługi kadrowej Komendanta i jego zastępców;

 2. prowadzenie spraw osobowych i organizacyjnych Komendy i Komisariatów;

 3. organizowanie i koordynowanie zadań w zakresie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji;

 4. przygotowanie struktury organizacyjno – etatowej Komendy i Komisariatów na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w zakresie realizacji zadań mobilizacyjno – obronnych;

 5. realizowanie zadań w zakresie szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Komendy i Komisariatów;

 6. prowadzenie sekretariatu w tym dla Zespołu do spraw Dyscyplinarnych, Skarg

i Wniosków

 

§ 33. Do zadań Zespołu Ochrony Informacji Niejawnych w szczególności należy:

 

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym nadzór nad stosowaniem środków bezpieczeństwa fizycznego w komórkach organizacyjnych i obiektach Komendy;

 2. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem zasad ochrony informacji niejawnych oraz przepisów o ochronie tych informacji w Komendzie i komisariatach Policji;

 3. nadzór nad zapewnieniem ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w systemach
  i sieciach teleinformatycznych;

 4. prowadzenie Kancelarii Tajnej w Komendzie i nadzór w tym zakresie nad Komisariatami;

 5. ewidencjonowanie, gromadzenie, aktualizowanie dokumentacji i aktów prawnych
  o charakterze niejawnym oraz udostępnianie ich komórkom organizacyjnym, pracownikom
  i funkcjonariuszom Komendy i Komisariatów;

 6. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka i opracowywanie poziomu zagrożeń z dostosowaniem środków ochrony fizycznej;

 7. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

 8. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym, także w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;

 9. prowadzenie zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających oraz wydawanie upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby/ pracy lub pełniących służbę
  i zatrudnionych w Komendzie;

 10. prowadzenie postępowań kontrolnych i czynności sprawdzających wobec osób, które mogły naruszyć przepisy o ochronie informacji niejawnych;

 11. przeprowadzanie lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników Policji, dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych;

 12. udział w komisyjnym przekazywaniu Komisariatów i komórek organizacyjnych Komendy.

 

§ 34. Do zadań Zespołu Prezydialnego w szczególności należy :

 

 1. obsługa kancelaryjna w zakresie dokumentacji jawnej: składnicy akt, Zespołu Prezydialnego. Zespłu do sparw Ochrony Informacji Niejawnych Komendanta oraz Zastępców Komendanta;

 2. protokołowanie przebiegu odpraw służbowych organizowanych przez Komendanta;

 3. nadzorowanie i koordynowanie pracy kancelaryjno-biurowej w Komendzie;

 4. udział w komisyjnym przekazywaniu komórek organizacyjnych Komendy i Komisariatów;

 5. ewidencjonowanie, gromadzenie, aktualizowanie oraz dystruybucja aktów prawnych
  do komórek i jednostek organizacyjnych Komendy;

 6. prowadzenie składnicy akt poprzez gromadzenie, opracowywanie, zabezpieczanie, brakowanie i udostępnianie zasobów archiwalnych Komendy oraz nadzorowanie działalności archiwalnej w komórkach organizacyjnych Komendy i Komisariatach;

 7. przyjmowanie, rejestrowanie i prowadzenie dystrybucji przesyłek poczty zwykłej i specjalnej oraz prowadzenie dokumentacji statystycznej w tym zakresie;

 8. przyjmowanie, rejestrowanie i prowadzenie dystrybucji dowodów osobistych.

 

§ 35. Do zadań Referat Administracyjno-Gospodarczego w szczególności należy:

 

 1. prowadzenie gospodarki transportowej na potrzeby Komendy i Komisariatów;


 

 1. prowadzenie postępowań szkodowych;

 2. prowadzenie zagadnienia „administratora lokalnego” w programie PARKING w zakresie modyfikacji i wyrejestrowywania pojazdów;

 3. dystrybucja, ewidencjonowanie i rozliczanie mandatów karnych z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie;

 4. prowadzenie gospodarki mieszkaniowej, oraz bieżącej eksploatacji, konserwacji i remontów obiektów Komendy;

 5. wykonywanie zadań z zakresu gospodarki finansowej w ramach określonych przez dysponenta środków budżetu państwa;

 6. prowadzenie gospodarki: materiałami i sprzętem techniki biurowej, sprzętem i materiałami techniki policyjnej, uzbrojeniem oraz prowadzenie magazynu alarmowego Komendy;

 7. zaopatrywanie psów służbowych w wymagany osprzęt oraz prowadzenie indywidualnych kart wyposażenia tych zwierząt;

 8. prowadzenie gospodarki nieruchomościami oraz zaopatrywanie Komendy i Komisariatów
  w opał w sezonie grzewczym;

 9. dystrybucja korespondencji przygotowywanej przez Zespół Prezydialny Komendy;

 10. zapewnienie właściwych warunków sanitarno – higienicznych w Komendzie;

 11. prowadzenie zagadnienia związanego z dopłatą do wypoczynku policjantów i ich rodzin;

 12. prowadzenie gospodarki magazynowej Komendy;

 13. realizacja darowizn na rzecz Policji oraz porozumień z zakresu Funduszu Wsparcia Policji;

 14. prowadzenie dokumentacji związanej z odzieżą ochronną;

 15. prowadzenie zagadnienia związanego z żywieniem osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych;

 16. prowadzenie zagadnienia związanego z zakresem przygotowań obronnych w zakresie zabezpieczenia logistycznego;

 17. prowadzenie książek ewidencji sprzętu łączności i informatyki.

 

§ 36. Do zadań Zespołu Informatyki w szczególności należy :

 

 1. ustalanie potrzeb sprzętu łączności dla potrzeb Komendy i komisariatów Policji;

 2. dystrybucja sprzętu łączności – urządzeń przekazywanych z zaopatrzenia centralnego przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie;

 3. administrowanie bazami danych będącymi w dyspozycji Komendy;

 4. wdrażanie, modernizowanie i eksploatacja specjalistycznych systemów informatycznych opracowanych centralnie i lokalnie;

 5. zapewnienie podstawowej obsługi technicznej sprzętu i obsługi technologicznej, tak
  i systemów informatycznych, jak i łączności przewodowej i bezprzewodowej;

 6. eksploatacja policyjnych systemów informatycznych w zakresie wprowadzania danych źródłowych wytworzonych w Komendzie i komisariatach Policji oraz dokonywanie sprawdzeń i analiz;

 7. gospodarka materiałami łączności i informatyki (tusze, tonery do drukarek);

 8. ewidencjonowanie sprzętu łączność i informatyki, magazynowanie, konserwacja
  i brakowanie części zamiennych;

 9. planowanie potrzeb Komendy w zakresie sprzętu techniki informatycznej;

 10. realizowanie zadań związanych z bezpieczeństwem informacji, prowadzenie szkoleń
  z zakresu ochrony danych osobowych w Komendzie.

R O Z D Z I A Ł VII

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 37. 1. Policjanci i pracownicy Komendy zobowiązani są do:

1) wypełniania zadań i obowiązków określonych:

a) w niniejszym regulaminie,

b) w zakresach zadań komórek w których są zatrudnieni,

c) w kartach opisów stanowisk pracy oraz opisach stanowisk pracy;

2) wykonywania czynności służbowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.


 

§ 38. 1. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie regulaminu kierownicy komórek Komendy, o których mowa § 7 ust. 2 - 4, opracują zakresy zadań określone w § 17 ust. 7.

 

2. Zakresy zadań o których mowa w ust. 1 sporzadza się w dwóch egzeplarzach, które
po zatwierdzeniu przez Komendanta przechowywane są przez:

1) kierownika komórki - egzemlparz nr 1;

2) Zespół Kadr i Szkolenia - egzemplarz nr 2.

 

§ 39. Karty opisów stanowisk pracy oraz opisy stanowisk pracy, o których mowa
w § 17 ust. 8, kierownicy komórek sporządzą nie później, niż w terminie 60 dni od dnia wejścia
w życie regulaminu.

 

§ 40. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy spowodują niezwłoczne zapoznanie podległych policjantów i pracowników z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

§ 41. Decyzje wydane na podstawie § 13 i § 15 regulaminu, o którym mowa w § 42, zachowują moc, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami niniejszego regulaminu.

 

§ 42. Traci moc Regulamin Komendy z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniony regulaminem z dnia 20 lipca 2015 r.

 

§ 43. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z wyjątkiem § 7 ust. 1 pkt 2,
§ 16 oraz § 19-22, które wchodzą w życie z mocą od 1 listopada 2015 r.

 

 

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI

w OLSZTYNIE

 

mł. insp. Mieczysław Wójcik

 

w porozumieniu :

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

                    W OLSZTYNIE

insp. Marek Walczak

 

 

Uzasadnienie

Nowelizacja regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie ma na celu dostosowanie jego przepisów do zmian organizacyjnych wprowadzonych w jednoctce z dniem 1 listopada 2015 r.
, a także zmian przepisów prawa.

Z dniem 1 listopada 2015 r. wszedł w życie rozkaz organizacyjny nr 2/15 Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie w wyniku którego dokonano likwidacji Wydziału do walki z Przestepczością przeciwko Życiu i Zdrowiu, Wydziału do walki z Przestepczością przeciwko Mieniu oraz Referatu do spraw Przestepczości Nieletnich, a w zamian utworzono Wydział Dochodzeniowo-Śledczy i Wydział do walki z Przestępczoscią Narkotykową.

Projektowany regulamin uwzględnia restrukturyzację służby kryminalnej, której celem było uzyskanie optymalnej struktury, zapewniającej zwiekszenie efektywności i skuteczności
w ujawnianiu i zwalczaniu przestępstw. Struktura pionu kryminalnego w poprzednim kształcie powodowała, że kmórki organizacyjne tej służby realizowały często czynności, wobec tych samych grup przestępczych lub sprawców czynów, przez co spadała jakość ich pracy. Utworzenie nowych Wydziałów: Dochodzeniowo-Śledczego i do walki z Przestępczoscią Narkotykową, a także zmodyfikowanie zakresu zadań Wydziału Kryminalnego, uporzadkowało podział zadań w służbie kryminalnej KMP w Olsztynie.

Jednocześnie obecną strukturę opracowano z uwzględnieniem nowych obowiązków jakie wniósł kodeks postepowania karnego do katalogu zadań Policji w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych. Nakładając na Policję realizację czynności, zwiazanych między innymi z umarzaniem postepowań, anonimizacją akt i prowadzeniem dodatkowych akt kontrolnych.

Niniejszy regulamin uzupełniono także o zadania, które wprowadziła ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195) zobowiazując organy Policji do przyjmowania
i rozpatrywania petycji od obywateli i innych podmiotów.

W zwiazku z powyższym w § 18 regulujacym zadania wspólne komórek organizacyjnych KMP w Olsztynie, ujęto zadanie udziału w rozpatrywaniu petycji kierowanych do komendanta jako zadanie dla wszystkich komórek, natomiast dla Wydziału Prewencji przypisano odpowiedzialność za koordynację i nadzór nad tym zagadnieniem.

Ponadto celem uzupełnienia zadań które Wydział Prewencji realizuje, a które nie były dotąd wpisane w jego katalog zadań, włączono w ich zakres kompetencję zwiazane z obsługą prasową komendanta oraz komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną w jednostce. Uporzadkowano także zadania związane z opiniowaniem osób w myśl ustawy o broni i amunicji, a także ustawy o ochronie osób i mienia.

Przedmiotowym regulaminem rozszerzono zakres zadań Sztabu Policji, o zadanie zwiazane z przechowywaniem dokumentacji zwiazanej z organizacją i funkcjonowaniem nieetatowych grup minersko-pirotechnicznych.

Wejście w życie Regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie spowoduje skutki finansowe, które zostaną pokryte z budżetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

                                                     

Metryczka

Data publikacji 14.01.2010
Data modyfikacji 28.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba modyfikująca informację:
Uzupelnij dane redaktora
do góry