Regulamin jednostki - Status prawny - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Regulamin jednostki

 

REGULAMIN

     KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI

W OLSZTYNIE

z dnia 27 luty 2018 r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz. U. z 2017 poz. 2067) postanawia się co następuje:

 

              

R O  Z  D  Z  I  A  Ł    I
POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
 
§ 1. Ustala się regulamin Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, zwanej dalej „Komendą”, określający  strukturę organizacyjną, tryb kierowania oraz tryb wprowadzania kart opisów stanowisk pracy i opisów stanowisk pracy.
 
§ 2. 1. Komenda jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą urząd, przy pomocy którego Komendant Miejski Policji w Olsztynie, zwany dalej „Komendantem”, realizuje zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych.
2. Terytorialny zasięg działania Komendy obejmuje obszar administracyjny Olsztyna miasta na prawach powiatu oraz olsztyńskiego powiatu ziemskiego zwanego dalej „powiatem”.
3.  Siedziba Komendy jest w Olsztynie przy ul. Partyzantów 23.
 
§ 3. Komendant  podlega :
 
1) Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie w zakresie  wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
2) Komendantowi Głównemu Policji w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz centralnego organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i  porządku publicznego;                                                                                                                                 
3)  zwierzchnictwu  starosty  powiatu w  zakresie  funkcjonowania  powiatowych  służb, inspekcji i straży, z wyjątkiem spraw dotyczących:
a)  wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo – śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
b) wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.
 
§ 4. 1. Rozkład czasu służby policjantów określają odrębne przepisy.
 
2. Służba i praca w Komendzie  od  poniedziałku do  piątku  rozpoczyna  się o godzinie 7.30 i kończy o godzinie 15.30 lub zgodnie z rozkładem czasu służby policjantów i czasu pracy pracowników określonych odrębnymi przepisami właściwego ministra.
3. Policjanci i pracownicy są obowiązani każdego dnia potwierdzić w przeznaczonych do tego celu ewidencjach, rozpoczęcie służby i pracy oraz przerwanie służby lub pracy z przyczyn służbowych lub osobistych, za zgodą bezpośredniego przełożonego.
4. Pobyt policjanta lub pracownika w pomieszczeniach Komendy po czasie służby lub pracy z wyłączeniem służb dyżurnych i pełniących służbę w systemie zmianowym wymaga zgody  bezpośredniego  przełożonego  oraz  powinien  być  zgłoszony dyżurnemu Komendy i odnotowany w stosownej dokumentacji.
 
 § 5. Komendant lub wyznaczony przez niego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 16.00. Informację o godzinach przyjęć należy umieścić w holu Komendy oraz w siedzibach wszystkich jednostek Policji na terenie powiatu.

R O Z D Z I A Ł  II
ZAKRES  DZIAŁANIA  KOMENDY
 
 § 6.1. Zakres działania Komendy określa zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 
2. Szczegółowy sposób realizacji obowiązków i uprawnień przełożonych oraz podwładnych przy wykonywaniu zadań Komendy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji.

R O Z D Z I A Ł  III
STRUKTURA  ORGANIZACYJNA  KOMENDY
 
 § 7. 1. W skład Komendy wchodzą:
 
1) Kierownictwo:
a) Komendant,
b) I Zastępca Komendanta nadzorujący służbę kryminalną,
c) Zastępca Komendanta nadzorujący służbę prewencji;
 
2) Komórki organizacyjne służby kryminalnej:
a) Wydział do walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu,
b) Wydział do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu,
c) Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową,
d) Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą,
e) Wydział Techniki Kryminalistycznej i Statystyki Przestępczości.
 
3) Komórki organizacyjne służby prewencyjnej:
a) Wydział Prewencji,
b) Wydział Interwencyjny i Sztabu Policji,
c) Wydział Ruchu Drogowego,
d) Posterunek Policji w Olsztynie,
e) Rewir Dzielnicowych I w Olsztynie,
f) Rewir Dzielnicowych II w Olsztynie.
 
4) Komórki organizacyjne służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:
a) Referat Administracyjno-Gospodarczy,
b) Zespół Kadr i Szkolenia,
c) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych,
d) Zespół Prezydialny,
e) Zespół do spraw Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków,
f) Zespół Informatyki,
g) Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 
2. Szczegółowa struktura organizacyjna, ilość i zaszeregowanie stanowisk w poszczególnych komórkach organizacyjnych określone są w etacie Komendy, wprowadzonym rozkazem organizacyjnym Komendanta.
 
R O Z D Z I A Ł  IV
JEDNOSTKI POLICJI PODLEGŁE KOMENDANTOWI
 
§ 8.Komendantowi podlegają następujące jednostki Policji zwane dalej „Komisariatami”:
 
1) Komisariat Policji w Biskupcu;
2) Komisariat Policji w Barczewie;
3) Komisariat Policji w Dobrym Mieście;
4) Komisariat Policji w Olsztynku.
 
§ 9.1.Zakres działania Komisariatów określa zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 
2. Komisariaty realizują ustawowe zadania Policji na podstawie regulaminów ustalanych przez komendantów Komisariatów w porozumieniu z  Komendantem.
 
R O Z D Z I A Ł  V
TRYB  KIEROWANIA  W  KOMENDZIE
 
§ 10.Komendą   kieruje  Komendant   przy   pomocy  I  Zastępcy   Komendanta, Zastępcy Komendanta,  kierowników   komórek i jednostek  organizacyjnych oraz koordynatorów zespołów, a także wyznaczonych policjantów i pracowników do kierowania pracami doraźnych zespołów .
 
§ 11.Komendant jest przełożonym wszystkich policjantów pełniących służbę w Komendzie i Komisariatach oraz  pracowników zatrudnionych w Komendzie i Komisariatach.
 
§ 12.Komendant sprawuje osobiście nadzór nad pracą swoich zastępców, a także sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością niżej wymienionych komórek organizacyjnych:
 
a) Referat Administracyjno-Gospodarczy,
b) Zespół Kadr i Szkolenia,
c) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych,
d) Zespół Prezydialny,
e) Zespół do spraw Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków,
f) Zespół Informatyki,
g) Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 
§ 13.Komendant jest uprawniony do ustalania regulaminów, wydawania zarządzeń decyzji, rozkazów oraz zawierania porozumień i umów w zakresie ustalonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 
§ 14.1. Komendanta  podczas  jego  nieobecności  zastępuje  I  Zastępca  Komendanta, a w razie jego nieobecności Zastępca Komendanta.
 
2. Zakres zastępstwa, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonywanie wszystkich funkcji Komendanta, chyba że Komendant postanowi inaczej.
 
§ 15. Komendant  może:
 
1) upoważnić I Zastępcę Komendanta, podległych policjantów lub pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji, wykonywania czynności w określonych sprawach i do współpracy
z podmiotami pozapolicyjnymi w określonym zakresie;
2) powoływać stałe lub doraźne nieetatowe zespoły do realizacji określonych zadań
i wyznaczać policjantów lub pracowników odpowiedzialnych za koordynację pracy w tych zespołach.
 
§ 16. 1. Zadania  i  kompetencje  I  Zastępcy  Komendanta  oraz  Zastępcy  Komendanta określają odrębne przepisy wydane przez Komendanta.

2. I Zastępca Komendanta nadzoruje pracę służby kryminalnej w Komisariatach oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością niżej wymienionych komórek organizacyjnych: 
1) Wydział do walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu,
2) Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu
3) Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową;
4) Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą;
5) Wydział Techniki Kryminalistycznej i Statystyki Przestępczości,
 
3. Zastępca Komendanta nadzoruje pracę służby prewencyjnej w Komisariatach i sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością niżej wymienionych komórek organizacyjnych: 
1) Wydział Prewencji,
2) Wydział Interwencyjny i Sztabu Policji,
3) Wydział Ruchu Drogowego,
4) Posterunek Policji w Olsztynie,
5) Rewir Dzielnicowych I w Olsztynie,
6) Rewir Dzielnicowych II w Olsztynie.
 
§ 17. 1. Komórką organizacyjną zwanej dalej “komórką” Komendy kieruje kierownik przy pomocy zastępców, kierowników podległych komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio podległych policjantów  i pracowników.
 
2. Do zadań kierownika komórki należy w szczególności:
1) organizowanie pracy komórki w celu zapewnienia sprawnego, terminowego i właściwego wykonywania zadań określonych w regulaminie Komendy;
2) tworzenie warunków właściwego wykonywania obowiązków służbowych przez podległych policjantów i pracowników Policji;
3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji zadań pozostających we właściwości komórki oraz racjonalności wykorzystania zasobów komórki;
4) współdziałania z kierownikami innych komórek w sprawach wymagających współpracy lub kompleksowych rozwiązań;
5) wykonywanie zadań wynikających z indywidualnych upoważnień udzielonych przez Komendanta;
6) przedstawianie wniosków w sprawach osobowych podległych policjantów i w sprawach wynikających ze stosunku pracy podległych pracowników Policji, a także pośredniczenie    w doręczaniu im rozstrzygnięć Komendanta wydawanych w tych sprawach;
7) nadzorowanie przestrzegania przez policjantów i pracowników komórki, dyscypliny oraz czasu służby i pracy, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych, a także corocznego wykorzystywania przysługujących im urlopów;
8) wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej, w tym zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do celów i zadań kierowanej komórki,
 
 3. Kierownik  może  upoważnić  podległych  policjantów lub pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach z wyjątkiem decyzji i czynności określonych zastrzeżonych dla organu Policji.
 
4. Kierownik   może   powoływać   stałe   lub   doraźne   nieetatowe   zespoły   i  wyznaczać policjantów lub pracowników odpowiedzialnych za koordynację prac tych zespołów.
 
5. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje zastępca albo policjant lub pracownik pisemnie upoważniony przez tego kierownika.
 
6. Zakres zastępstwa kierownika obejmuje wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-4 i pkt. 6-8, chyba że kierownik określił inny zakres zastępstwa.
 
7. Kierownik sporządza i aktualizuje zakres zadań komórki określający:
1)  podział zadań miedzy kierownikiem, a jego zastępcami;
2)  szczegółową strukturę organizacyjną;
3)  katalog zadań podległych komórek organizacyjnych -  uwzględniający zadania komórki określone w niniejszym regulaminie.
 
8. Kierownik realizuje zadania związane z wydawaniem i aktualizowaniem: 
1) kart opisów stanowisk pracy, w trybie i na zasadach określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji;
2) opisów stanowisk pracy, osób zatrudnionych na podstawie przepisów o służbie cywilnej, zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach - w uzgodnieniu z komórką właściwą do spraw kadr i szkolenia Komendy.
 
9. Kierownik zapoznaje podległych policjantów i pracowników z kartami opisu stanowisk, lub opisami stanowisk pracy gdy podejmują po raz pierwszy służbę/pracę na swoim stanowisku, a także w przypadku zmiany zakresu zadań dotychczas zajmowanego stanowiska.
 
10. Zadania i kompetencje określone w ust. 2-9 realizuje także policjant lub pracownik odpowiedzialny za koordynację pracy komórki Komendy.

R O Z D Z I A Ł  VI
ZAKRESY  ZADAŃ  KOMÓREK  ORGANIZACYJNYCH KOMENDY
 
§ 18. 1. Komórki, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2-4, w zakresie swojej właściwości realizują zadania obejmujące:
 
1) monitorowanie zmian w przepisach prawa, opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych;
2) współpracę z krajowymi podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi w zakresie ustawowych zadań Policji;
3) współpracę z międzynarodowymi podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi w porozumieniu z komórką organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie właściwą w sprawach współpracy z podmiotami międzynarodowymi lub w sytuacjach niecierpiących zwłoki w porozumieniu z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji;
4) dostosowanie zakresu zadań komórki organizacyjnej do nowych rozwiązań prawnych wynikających ze zmiany przepisów;
5) współdziałanie przy wykonywaniu zadań z komórkami Komendy i innymi podmiotami,
w szczególności poprzez dokonywanie uzgodnień, przedstawianie opinii, udostępnianie materiałów i informacji oraz opracowywanie wspólnych stanowisk w określonych sprawach;
6) wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej;
7) realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych organów kontroli;
8) administrowanie, obsługę i przetwarzanie zbiorów danych oraz systemów teleinformatycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;      
9) wykonywanie zadań związanych z dostępem do informacji publicznej;
10) organizowanie i przeprowadzanie lokalnego doskonalenia zawodowego, a także zgłaszanie potrzeb szkoleniowych jednostce nadrzędnej;
11) udzielanie informacji i konsultacji kierownikom komórek Komendy i Komisariatów oraz innych jednostek Policji;
12) uczestniczenie w procesie rozpatrywania petycji złożonych do Komendanta,
13) realizacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Policji.
 
§ 19 Do zadań Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu w szczególności należy:
 
1) Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości przeciwko: życiu i zdrowiu, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności, pokojowi, bezpieczeństwu powszechnemu i porządkowi publicznemu z wyłączeniem uszkodzenia sieci (art.254a kk), rodzinie i opiece, środowisku, prawom  osób wykonujących pracę zarobkową,   działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego z wyłączeniem  przestępstw   (art.227kk - do art. 231kk), wymiarowi sprawiedliwości z wyłączeniem art. 244kk w zakresie zakazu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,   wyborom i  referendum, ochronie informacji z wyłączeniem przestępstw polegających na przełamaniu zabezpieczeń teleinformatycznych (art. 268 par.2kk do art. 269b kk), a także w zakresie przestępstw rozbójniczych (art.280kk do art.282kk), przestępstw związanych z obrotem pieniędzmi i papierami wartościowymi (tylko art.310kk  i art.312 kk z wyłączeniem czeków), innych przestępstw z ustaw szczególnych z wyłączeniem przestępstw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz w zakresie nieletnich sprawców czynów zabronionych;
2) Prowadzenie spraw operacyjno-rozpoznawczych i postępowań przygotowawczych przypisanych do kategorii przestępstw wskazanych w pkt. 1;
3) Opracowywanie kierunków pracy operacyjnej, taktyki zwalczania przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wolności seksualnej i obyczajności oraz innych wskazanych w niniejszym regulaminie, w oparciu o prowadzone analizy stanu zagrożenia na terenie miasta i powiatu;
4) Prowadzenie spraw w zakresie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania, osób zaginionych oraz identyfikacji nn osób i nn zwłok. Poszukiwanie zaginionych osób małoletnich zakwalifikowanych do kategorii III oraz realizacja wobec nieletnich nakazów zatrzymań i doprowadzeń do ośrodków opiekuńczych;
5) Koordynacja i nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą i operacyjno-rozpoznawczą w Komisariatach w zakresie będącym  we właściwości wydziału;
6) Przejmowanie do prowadzenia z Komisariatów lub obejmowanie szczególnym nadzorem rozpracowań lub postępowań przygotowawczych, o znacznym ciężarze gatunkowym w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wolności seksualnej i obyczajności oraz innych wskazanych w niniejszym regulaminie;
7) Stosowanie i doskonalenie metod, form pracy operacyjnej, taktyki procesowej oraz organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników Komendy i Komisariatów w zakresie taktyki i metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych i pracy operacyjno-rozpoznawczej;
8) Rejestracja danych statystycznych i dowodów rzeczowych w sprawach prowadzonych przez wydział;
9) Poszukiwanie, ujawnianie oraz dokonywanie zajęcia składników majątkowych sprawców czynów zabronionych, a następnie wnioskowanie do jednostek prokuratury o dokonanie zabezpieczenia na ujawnionym majątku;
10) Współdziałanie i współpraca z organami administracji publicznej oraz instytucjami kontrolnymi działającymi na służbowo podległym terenie, w celu ujawniania i zapobiegania przestępczości kryminalnej przypisanej we właściwości wydziału;
11) Inicjowanie, organizowanie i uczestnictwo w szkoleniach/odprawach komórek służby prewencji i podległych jednostek w celu rozwijania wiedzy policjantów w obszarze zwalczanej przestępczości;
12) Współpraca z Osobowymi Źródłami Informacji zwanymi dalej OZI i realizowanie zadań w tym zakresie;
13) Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej i ochronie informacji niejawnych;
14) Gromadzenie danych w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji zgodnie z nadanymi uprawnieniami;
15) Nadzór i odpowiedzialność nad zabezpieczonymi pojazdami do czasu zakończenia przedmiotowego postępowania. Po upływie terminu merytorycznego przekazania pojazdu dla prawowitego właściciela pojazdu  przekazanie materiałów do Referatu Administracyjno-Gospodarczego celem wdrożenia procedury przekazania pojazdu na rzecz Skarbu Państwa.
 
§ 20. Do zadań Wydział do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu w szczególności należy:
 
1) Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości przeciwko: mieniu (z wyłączeniem przestępstw rozbójniczych (art.280kk do art.282KK), przestępstw związanych z oszustwem metodą na wnuczka i podobnego modus operandi), wiarygodności dokumentów z wyłączeniem artykułów dotyczących poświadczenia nieprawdy i dotyczących wyłudzenia poświadczenia nieprawdy (art.271kk do art. 273kk), przestępczości samochodowej, obrotowi gospodarczemu w zakresie i właściwości wydziału dotyczących usuwania, przerobienia, podrobienia znaków identyfikacyjnych pojazdów (art. 306kk), a także w zakresie nieletnich sprawców czynów zabronionych i przestępstw ustaw szczególnych związanych z ochroną zabytków i opiece nad zabytkami;
2) Prowadzenie spraw operacyjno-rozpoznawczych i postępowań przygotowawczych (śledztw i dochodzeń) przypisanych do kategorii przestępstw wskazanych w pkt. 1;
3) Opracowywanie kierunków pracy operacyjnej, taktyki zwalczania przestępczości przeciwko mieniu oraz innych wskazanych w niniejszym regulaminie, w oparciu o prowadzone analizy stanu zagrożenia na terenie miasta i powiatu;
4) Wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych skierowanych na ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie  przestępczości pseudokibiców. Analizowanie informacji gromadzonych w Systemie Informacji Operacyjnej dotyczących kibiców sportowych, głównie piłki nożnej oraz bieżące konfrontowanie tych informacji z bazą PRIM. Monitorowanie postępowań przygotowawczych, gdzie sprawcami są pseudokibice z terenu Olsztyna i powiatu olsztyńskiego;
5) Koordynacja i nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą i operacyjno-rozpoznawczą w Komisariatach w zakresie będącym  we właściwości wydziału;
6) Przejmowanie do prowadzenia z Komisariatów lub obejmowanie szczególnym nadzorem rozpracowań lub postępowań przygotowawczych,
o znacznym ciężarze gatunkowym w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko mieniu oraz innych wskazanych w niniejszym regulaminie;
7) Stosowanie i doskonalenie metod, form pracy operacyjnej, taktyki procesowej oraz organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników Komendy i Komisariatów w zakresie taktyki i metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych i pracy operacyjno-rozpoznawczej.
8) Rejestracja danych statystycznych i dowodów rzeczowych w sprawach prowadzonych przez wydział.
9) Poszukiwanie, ujawnianie oraz dokonywanie zajęcia składników majątkowych sprawców czynów zabronionych, a następnie wnioskowanie do jednostek prokuratury o dokonanie zabezpieczenia na ujawnionym majątku.
10) Współdziałanie i współpraca z organami administracji publicznej oraz instytucjami kontrolnymi działającymi na służbowo podległym terenie, w celu ujawniania i zapobiegania przestępczości kryminalnej przypisanej we właściwości wydziału.
11) Inicjowanie, organizowanie i uczestnictwo w szkoleniach/odprawach komórek służby prewencji i podległych jednostek w celu rozwijania wiedzy policjantów w obszarze zwalczanej przestępczości.
12) Współpraca z OZI i realizowanie zadań w tym zakresie.
13) Nadzór i odpowiedzialność nad zabezpieczonymi pojazdami do czasu zakończenia przedmiotowego postępowania. Po upływie terminu merytorycznego przekazania pojazdu dla prawowitego właściciela pojazdu  przekazanie materiałów do Referatu Administracyjno-Gospodarczego Komendy celem wdrożenia procedury przekazania pojazdu na rzecz Skarbu Państwa.
 
§ 21.Do zadań Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową w szczególności należy:
 
1) Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości narkotykowej w rozumieniu Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii, przeciwko życiu i zdrowiu w rozumieniu art. 160 §1-5 kodeksu karnego w zakresie substancji psychoaktywnych i dopalaczy, a także przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (art.165 par.1 pkt 2);
2) Prowadzenie spraw operacyjno-rozpoznawczych i postępowań przygotowawczych (śledztw i dochodzeń) przypisanych do kategorii przestępstw wskazanych w pkt.1;
3) Opracowywanie kierunków pracy operacyjnej, taktyki zwalczania przestępczości narkotykowej, w oparciu o prowadzone analizy stanu zagrożenia na terenie miasta i powiatu.
4) Koordynacja i nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą i operacyjno-rozpoznawczą w Komisariatach w zakresie będącym  we właściwości wydziału;
5) Przejmowanie do prowadzenia z Komisariatów lub obejmowanie szczególnym nadzorem rozpracowań lub postępowań przygotowawczych, o znacznym ciężarze gatunkowym w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej;
6) Stosowanie i doskonalenie metod, form pracy operacyjnej, taktyki procesowej oraz organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników Komendy i Komisariatów w zakresie taktyki i metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych i pracy operacyjno-rozpoznawczej;
7) Rejestracja danych statystycznych i dowodów rzeczowych w sprawach prowadzonych przez wydział;
8) Poszukiwanie, ujawnianie oraz dokonywanie zajęcia składników majątkowych sprawców czynów zabronionych, a następnie wnioskowanie do jednostek prokuratury o dokonanie zabezpieczenia na ujawnionym majątku;
9) Współdziałanie i współpraca z organami administracji publicznej oraz instytucjami kontrolnymi działającymi na służbowo podległym terenie, w celu ujawniania i zapobiegania przestępczości kryminalnej przypisanej we właściwości wydziału;
10) Inicjowanie, organizowanie i uczestnictwo w szkoleniach/odprawach komórek służby prewencji i podległych jednostek w celu rozwijania wiedzy policjantów w obszarze zwalczanej przestępczości;
11) Współpraca z OZI i realizowanie zadań w tym zakresie.
12) Nadzór i odpowiedzialność nad zabezpieczonymi pojazdami do czasu zakończenia przedmiotowego postępowania. Po upływie terminu merytorycznego przekazania pojazdu dla prawowitego właściciela pojazdu  przekazanie materiałów do Referatu Administracyjno-Gospodarczego Komendy celem wdrożenia procedury przekazania pojazdu na rzecz Skarbu Państwa.
 
§ 22. Do zadań Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą w szczególności należy:

1) Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej, korupcyjnej i innych przestępstw z ustaw szczególnych związanych z obrotem gospodarczym, a także przestępczości przeciwko: działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,  przestępstw korupcyjnych ( art.227kk - do art. 231kk), ochronie informacji (art.268 par.2kk do art. 269bkk), wiarygodności dokumentów,  dotyczących przestępstw poświadczenia nieprawdy, wyłudzenia poświadczenia nieprawdy i używania dokumentu poświadczającego nieprawdę (art.271kk do art. 273kk), mieniu,  dotyczących przestępstw  związanych z oszustwem gospodarczym i teleinformatycznym (art.286kk, 287kk,293kk), obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, oraz w zakresie fałszowania czeków, za wyjątkiem artykułów  310kk  i art.312kk (dotyczących  fałszowania polskich znaków pieniężnych);
2) Prowadzenie spraw operacyjno-rozpoznawczych i postępowań przygotowawczych (śledztw i dochodzeń) przypisanych do kategorii przestępstw wskazanych w pkt. 1;
3) Opracowywanie kierunków pracy operacyjnej, taktyki zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, w oparciu o prowadzone analizy stanu zagrożenia na terenie miasta i powiatu;
4) Koordynacja i nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą i operacyjno-rozpoznawczą w Komisariatach w zakresie będącym  we właściwości wydziału;
5) Przejmowanie do prowadzenia z Komisariatów lub obejmowanie szczególnym nadzorem rozpracowań lub postępowań przygotowawczych, o znacznym ciężarze gatunkowym w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej;
6) Stosowanie i doskonalenie metod, form pracy operacyjnej, taktyki procesowej oraz organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników Komendy i Komisariatów w zakresie taktyki i metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych i pracy operacyjno-rozpoznawczej;
7) Rejestracja danych statystycznych i dowodów rzeczowych w sprawach prowadzonych przez wydział. Prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych na potrzeby wydziału;
8) Poszukiwanie, ujawnianie oraz dokonywanie zajęcia składników majątkowych sprawców czynów zabronionych, a następnie wnioskowanie do jednostek prokuratury o dokonanie zabezpieczenia na ujawnionym majątku;
9) Współdziałanie i współpraca z organami administracji publicznej oraz instytucjami kontrolnymi działającymi na służbowo podległym terenie, w celu ujawniania i zapobiegania przestępczości kryminalnej przypisanej we właściwości wydziału;
10) Inicjowanie, organizowanie i uczestnictwo w szkoleniach/odprawach komórek służby prewencji i podległych jednostek w celu rozwijania wiedzy policjantów w obszarze zwalczanej przestępczości;
11) Współpraca z OZI i realizowanie zadań w tym zakresie;
12) Nadzór i odpowiedzialność nad zabezpieczonymi pojazdami do czasu zakończenia przedmiotowego postępowania. Po upływie terminu merytorycznego przekazania pojazdu dla prawowitego właściciela pojazdu  przekazanie materiałów do Referatu Administracyjno-Gospodarczego Komendy celem wdrożenia procedury przekazania pojazdu na rzecz Skarbu Państwa.
 
§ 23. Do zadań Wydziału Techniki Kryminalistycznej i Statystyki Przestępczości w szczególności należy:
 
1) Sporządzanie okresowych analiz statystycznych postępowań przygotowawczych, dynamiki   i geografii przestępczości, uwzględniających istniejące trendy rozwoju przestępczości kryminalnej, gospodarczej, narkotykowej i wynikającej z ustaw szczególnych oraz efekty pracy operacyjno - rozpoznawczej i ustalanie na ich podstawie obszarów zagrożeń i kierunków prowadzenia rozpoznania;
2) Sporządzanie i przekazywanie  na potrzeby bieżących analiz (także stanu bezpieczeństwa) danych statystycznych w zakresie realizacji mierników prewencyjnych i kryminalnych;
3) Opracowywanie sprawozdań i prezentacji pracy służby kryminalnej na potrzeby rozliczeniowe okresów wskazanych w przepisach szczególnych ( do Komendy Wojewódzkiej Policji, do instytucji samorządowych, do jednostek prokuratury i sądu);
4) Realizacja czynności w zakresie techniczno-kryminalistycznej obsługi miejsc zdarzeń w mieście Olsztyn i powiecie olsztyńskim;
5) Ujawnianie i zabezpieczanie śladów kryminalistycznych na potrzeby postępowania dowodowego przy wykorzystaniu metod, które nie wymagają stosowania specjalistycznych technik laboratoryjnych;
6) Kryminalistyczna obsługa eksperymentów procesowych, sekcji zwłok, przeszukiwań innych czynności procesowych lub operacyjnych;
7) Dokonywanie sprawdzeń na urządzeniu do identyfikacji „Morpho RapID” , obsługa urządzenia „Live – Scan” do elektronicznej rejestracji daktyloskopijnej osób podejrzanych, wprowadzanie zdjęć sygnalitycznych osób podejrzanych, poszukiwanych i zaginionych do systemu „Poligraf”;
8) Wykonywanie technicznej dokumentacji z miejsc zdarzeń drogowych, w tym oklejanie i opisywanie zdjęć na tablicach poglądowych oraz sporządzanie szkiców zgodnie z przepisami i wymiarowaniem na podstawie kopii szkiców odręcznych wykonanych na miejscu zdarzenia;
9) Pobieranie materiału dowodowego i porównawczego do badań kryminalistycznych;
10) Wykonywanie zdjęć sygnalitycznych oraz elektronicznej rejestracji sygnalitycznej
i daktyloskopijnej;
11) Wykonywanie innych prac fotograficznych i komputerowych dla potrzeb Policji oraz innych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, zleconych przez kierownika jednostki;
12) Daktyloskopowanie zwłok, a w szczególnych przypadkach osób żywych;
13)  Współdziałanie ze służbą kryminalną w zakresie racjonalnego i efektywnego wykorzystania śladów i dowodów rzeczowych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych;
14) Obsługa codzienna ambulansu kryminalistycznego, bieżące zaopatrzenie w materiały potrzebne do obsługi zdarzeń;
15) Wspomaganie Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz prokuratur i sądów w sprawach wymagających obsługi techniczno-kryminalistycznej;
16) Opracowywanie procedur i metodyki efektywnej obsługi zdarzenia kryminalnego;
17) Skuteczne wykorzystanie narzędzia analitycznego „KSIP-Analiza” w celu koordynacji spraw prowadzonych przez Komendę i Komisariaty, a także kojarzenie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez Komendę z innymi postępowaniami prowadzonymi na terenie kraju pod kątem tożsamości sprawcy przestępstwa lub metody działania;
18) Zbieranie i przetwarzanie danych statystycznych w zakresie przestępczości na terenie działania   Komendy i Komisariatów. Rejestracja w bazach oraz koordynacja i nadzór nad prawidłowością tego zagadnienia w całej Komendzie;
19) Prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych na potrzeby własne i komórek organizacyjnych wymienionych w  § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a-c, w tym realizacja zadań związanych z powoływaniem komisji odpowiedzialnych za niszczenie dowodów rzeczowych przechowywanych w składnicy Wydziału oraz  udział w tych w komisjach;
20) Prowadzenie składnicy pojazdów samochodowych dla potrzeb Komendy oraz                     w uzasadnionych przypadkach dla innych jednostek organizacyjnych Policji podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie - zabezpieczonych procesowo do prowadzonych postępowań;
21) Stosowanie i doskonalenie metod pracy na miejscu zdarzenia oraz organizowanie                  i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników Komendy               i Komisariatów w zakresie taktyki i metodyki prowadzenia obsługi zdarzeń kryminalnych. Opracowywanie wzorów niezbędnych druków wspomagających obsługę zdarzeń kryminalnych;
22) Realizacja pomocy prawnych na rzecz jednostek Policji i organów wymiaru sprawiedliwości w kraju we wszystkich kategoriach przestępczości;
23) Opracowywanie efektywnych metod realizacji pomocy prawnych oraz podejmowanie działań w celu prawidłowej koordynacji czynności procesowych w tych sprawach;
24) Wparcie Stanowiska Kierowania Komendy w zakresie przyjęcia zawiadomień                       o przestępstwie i wykroczeniach w siedzibie Komendy przy ul. Partyzantów 23 w Olsztynie;
25) Wykonywanie zadań w zakresie rejestracji i wyrejestrowania obowiązku dozoru policyjnego w systemach informatycznych, zgodnie z postanowieniami wydanymi przez uprawnione podmioty;
26) Udzielanie odpowiedzi dla firm ubezpieczeniowych w sprawach dotyczących likwidacji szkód;
27) Wsparcie komórek organizacyjnych Komendy w zakresie przygotowywania procesowego materiału wizyjnego z dostępnych monitoringów wizyjnych w siedzibie Komendy;
28) Gromadzenie danych w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji zgodnie          z nadanymi uprawnieniami oraz koordynacja tego zagadnienia.
 
§ 24. Do zadań Wydziału Prewencji w szczególności należy :
 
1) Organizowanie i realizacja przedsięwzięć w zakresie profilaktyki społecznej, w tym opracowywania oraz wdrażania programów i działań zmierzających do ograniczenia zjawiska przestępczości, a także poprawy stanu porządku i bezpieczeństwa w Olsztynie i powiecie olsztyńskim;
2) Współpraca z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami w zakresie kształtowania poczucia bezpieczeństwa obywateli, a także kreowanie pozytywnego wizerunku Policji w społecznościach lokalnych. Edukacja mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach Policji w tym zakresie;
3) Stała współpraca z komórkami Komendy i jednostkami Policji oraz podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie tworzenia i realizowania programów prewencyjnych;
4) Prowadzenie działań informacyjnych na rzecz społeczności lokalnych, w szczególności poprzez prowadzenie strony internetowej Komendy, prowadzenie polityki informacyjnej mediach społecznościowych,  komunikatora „Twitter”, prowadzenie aplikacji „Moja Komenda”, a także współpraca z mediami i urzędami w tym zakresie;
5) Organizowanie systematycznej i efektywnej działalności prasowej w zakresie budowania komunikatów do mediów, kształtowania pozytywnego wizerunku Policji i podejmowania działań profilaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji społecznej;
6) Organizowanie, wykonywanie i nadzór czynności w zakresie zapobiegania, ujawniania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi podmiotami w tym inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania popełnianiu wykroczeń;
7) Realizacja zadań oskarżyciela publicznego na terenie miasta Olsztyn;
8) Prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia porządkowe i drogowe oraz postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa drogowe z terenu Olsztyna;
9) Wykrywanie sprawców wykroczeń i przestępstw w sprawach prowadzonych przez wydział;
10) Realizowanie pomocy prawnych w zakresie wykroczeń dla innych jednostek Policji;
11) Prowadzenie oraz ewidencjonowanie prowadzonych spraw w Elektronicznym Rejestrze Spraw o Wykroczenia. Prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych w zakresie spraw realizowanych przez wydział;
12) Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdawczości w zakresie służby dzielnicowej, problematyki wykroczeniowej i wypadkowej, z zakresu postępowań administracyjnych i profilaktyki społecznej, a także zjawiska przemocy domowej. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów/pracowników Komendy w zakresie taktyki i metodyki w obszarach przypisanych w kompetencji wydziału;
13) Nadzór nad realizacją zadań wchodzących w zakres służby dzielnicowych w komórkach i jednostkach organizacyjnych Komendy w Olsztynie. Organizowanie doskonalenia zawodowego dla dzielnicowych. Nadzór nad realizacją i kształtowanie polityki w zakresie procedury „Niebieska Karta”;
14) Nadzorowanie, kontrolowanie i koordynowanie realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wynikających ze spożywanie alkoholu i zażywania środków odurzających. Inicjowanie procedury opisanej w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie cofnięcia pozwolenia na sprzedaż alkoholu;
15) Nadzór merytoryczny i koordynacja nad działaniem komórek dzielnicowych w zakresie pełnienia służby przez kierowników oraz dzielnicowych, w szczególności prowadzonej przez nich dokumentacji, osiągania właściwego wskaźnika służby obchodowej oraz uzyskiwanych wyników służby;
16) Nadzór i współpraca merytoryczna z Wydziałem Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz szkolenia w zakresie problematyki osób ubiegających się o wpisanie lub wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego i osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa, osób ubiegających się o wydanie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia oraz wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, jak i ubiegających się o wydanie pozwolenia na nabywanie przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz osób zatrudnionych w wymienionych sektorach;
17) Prowadzenie depozytu broni;
18) Rozpatrywanie zażaleń w sprawach o wykroczenia jako organ II instancji zrealizowanych przez Komisariaty;
19) Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydania, odmowy wydania lub cofnięcia pozwolenia na miotacze gazu obezwładniającego oraz narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o broni i amunicji;
20) Rejestracja broni pneumatycznej oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach odmowy zarejestrowania broni pneumatycznej lub unieważnienia karty rejestracyjnej broni pneumatycznej;
21) Nadzór i koordynacja nad wykonywaniem czynności związanych z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców  na terenie działania jednostki Policji;
22) Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie w nich rozstrzygnięć w zakresie  unieważnienia zezwolenia na przekraczanie  granicy w ramach małego ruchu granicznego;
23) Nadzór i koordynacja współpracy z Wydziałem Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w zakresie prowadzenia czynności związanych z niezwłocznym przekazaniem cudzoziemca przez podległe jednostki Policji do dyspozycji właściwego ze względu na miejsce jego zatrzymania organu Straży Granicznej  wraz z wnioskiem  o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;
24) Nadzór i koordynacja w zakresie wykonywania czynności związanych z zatrzymaniem  dokumentów cudzoziemca, w przypadku umieszczenia informacji o takich dokumentach       w Systemie Informacyjnym Schengen;
25) Nadzór merytoryczny oraz wykonywanie zadań na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz działań na rzecz małoletnich, współpraca w tym zakresie z komórkami Komendy i jednostkami Policji oraz instytucjami i organizacjami poza policyjnymi;
26) Koordynowanie i realizowanie rozpatrywania petycji złożonych do Komendanta oraz nadzór w tym zakresie nad Komisariatami;
27) Eliminowanie zagrożeń związanych z naniesionym na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz inicjowanie działań mających eliminować przedmiotowe zagrożenie zgodnie z właściwością wydziału;
28) Organizowanie lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie prawa wykroczeń i procedury, procedury postępowania karnego, programów profilaktyki społecznej oraz z zakresu postępowań administracyjnych;
29) Nadzór i odpowiedzialność nad zabezpieczonymi pojazdami do czasu zakończenia przedmiotowego postępowania. Po upływie terminu merytorycznego przekazania pojazdu dla prawowitego właściciela pojazdu przekazanie materiałów do Referatu Administracyjno-Gospodarczego Komendy celem wdrożenia procedury przekazania pojazdu na rzecz Skarbu Państwa;
30) Zapewnienie organizacyjnego funkcjonowania Nieetatowego Pododdziału Policji, w tym nadzorowanie i prowadzenie szkolenia tego pododdziału;
31) Koordynacja i nadzór oraz realizacja czynności w sprawach rzeczy znalezionych, których nie można zlecić lub powierzyć dla Zespołu Prezydialnego Komendy.
 
§ 25. Do zadań Wydziału Interwencyjnego i Sztabu Policji w szczególności należy:
 
1) Dyslokacja sił własnych oraz przydzielonych w zakresie pełnienia służby patrolowej, interwencyjnej i wywiadowczej w oparciu o analizy stanu zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
2) Organizowanie służby patrolu oficerskiego w Komendzie poprzez: planowanie służb, kierowanie wystąpień, prowadzenie wyjaśnień zleconych przez kierownictwo Komendy;
3) Zapewnienie na obszarze miasta i powiatu bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych;
4) Gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie i zapewnienie właściwego obiegu informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy;
5) Administrowanie aplikacją „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” w zakresie zagrożeń prewencyjnych. Potwierdzanie i eliminowanie zagrożeń związanych z naniesionym na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz inicjowanie działań mających eliminować przedmiotowe zagrożenie;
6) Opracowywanie i systematyczne aktualizowanie planów kryzysowych, obronnych i ochrony fizycznej obiektów Komendy Miejskiej Policji;
7) Organizowanie i współdziałanie z podmiotami pozapolicyjnymi na poziomie miasta i powiatu działającymi na rzecz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych oraz organizowanie cyklicznych ćwiczeń w tym zakresie;
8) Sprawdzanie zgodności podejmowanych działań przez Komisariaty z obowiązującymi   przepisami prawa wydanymi poleceniami, zaleceniami w przypadkach kryzysowych lub
w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych oraz awarii technicznych;
9) Przygotowywanie w imieniu Komendanta opinii w zakresie organizacji imprez masowych na terenie działania Komendy;
10) Wykonywanie zadań mobilizacyjno-obronnych;
11) Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendy oraz analizowanie
i ocena pracy służb dyżurnych w Komendzie i Komisariatach, a także określanie na tej podstawie potrzeb organizacyjno-etatowych i szkoleniowych;
12) Organizowanie akcji i operacji policyjnych i opracowywanie planów tych działań oraz koordynacja sił i przygotowywanie dokumentacji w ramach zabezpieczenia prewencyjnego celem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas odbywających się na terenie jednostki imprez masowych ze szczególnym uwzględnieniem imprez sportowych, zgromadzeń publicznych i innych wystąpień o charakterze masowym oraz organizacji zabezpieczeń osób podlegających ochronie;
13) Organizowanie i  nadzór  nad prawidłowym funkcjonowaniem Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia. Zgłaszanie kierownictwu komendy uwag i spostrzeżeń o stwierdzonych zagrożeniach w funkcjonowaniu PDOZ;
14) Zapewnienie sprawnej obsługi zgłoszeń w sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi
i mienia przez operatora zgłoszeń alarmowych w Komendzie i podległych komisariatach;
15) Planowanie i kierowanie działaniami policyjnymi w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych oraz w czasie innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ludzi i środowiska;
16) Wykonywanie zadań w zakresie realizacji obowiązku dozoru policyjnego, zgodnie
z postanowieniami wydanymi przez uprawnione podmioty oraz powiadamianie organu stosującego o nieprzestrzeganiu przez dozorowanego postanowień organu. Jest odpowiedzialny za właściwą, terminową realizację obowiązków wynikających z przepisów regulujących wykonywanie w jednostkach Policji dozorów, w tym:
a) kontroluje stawiennictwo się dozorowanych,
b) prowadzi w tym zakresie korespondencje z organami, które wydały podstawę prowadzenia dozoru,
c) informuje organ wydający podstawę dozoru o niestawianiu się i nierealizowaniu tego przez dozorowanego,
d) odpowiada za prawidłowe i terminowe dokonywanie zapisów w elektronicznej książce dozoru,
e) gromadzi i przekazuje dokumentacje dozorów zakończonych w celu złożenia ich w archiwum,
f) nadzoruje dokonywanie rejestracji dozorów i ich odwołań w systemie komputerowym bazy KSIP i RCDŚ;
17) Gromadzenie, analizowanie i przekazywanie informacji dotyczących imprez masowych ze szczególnym uwzględnieniem imprez masowych sportowych w ramach Powiatowego Punktu Kontaktowego do spraw Imprez Masowych jak również Policyjnego Rejestru Imprez Masowych. Rejestrowanie w Policyjnym Rejestrze Imprez Masowych informacji o imprezach masowych, zgromadzeniach i innych wydarzeniach istotnych dla stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
18) Przechowywanie dokumentacji związanej z organizacją i funkcjonowaniem nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego;
19) Wykonywanie działań w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń, w tym we współpracy z komórkami organizacyjnymi Komendy oraz innymi jednostkami Policji i podmiotami poza policyjnymi;
20) Doraźne wykonywanie czynności związanych z obsługą kolizji drogowych;
21) Prowadzenie działań zmierzających do ustalenia i zatrzymania osób podejrzewanych
o popełnienie czynu zabronionego i zabezpieczenie miejsca wydarzenia;
22) Podejmowanie działań przywracających porządek w miejscach publicznych w tym także
w czasie pożarów, katastrof komunikacyjnych i budowlanych, powodzi i innych klęsk żywiołowych;
23) Podejmowanie bezpośrednich działań pościgowych za sprawcami przestępstw i wykroczeń zbiegłymi z miejsc zdarzeń;
24) Koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem służby patrolowo-interwencyjnej i służby dyżurnej w Komendzie i Komisariatach;
25) Organizowanie, koordynowanie i wykonywanie działań w zakresie pełnienia służby na wodach i terenach przywodnych, a także w terenach leśnych i na obszarach kolejowych.
26) Organizowanie, koordynowanie i wykonywanie działań w zakresie służby z użyciem psów służbowych, a także zasad ich szkolenia i obsługi;
27) Organizowanie, koordynowanie i wykonywanie działań podejmowanych w ramach funkcjonowania nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego;
28) Kontrola miejsc zagrożonych oraz ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w komunikacji publicznej;
29) Współpracowanie ze strażami miejskimi i gminnymi, Żandarmerią Wojskową oraz innymi podmiotami w ramach realizacji wspólnych działań;
30) Wykonywanie zadań w zakresie zatrzymywania i doprowadzania osób;
31) Współpraca z komórkami Komendy i jednostkami Policji oraz podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie tworzenia i realizowania programów prewencyjnych;
32) Nadzór nad prawidłowym dokumentowaniem zgłoszeń, działań, zdarzeń, przebiegu służby, zarządzanie siłami i środkami w Systemie Wspomagania Dowodzenia Policji;
33) Monitorowanie systemów alarmowych przeciwpożarowych Komendy;
34) Przetwarzanie danych w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji zgodnie z nadanymi uprawnieniami;
35) Nadzór nad użyciem środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Opiniowanie w tym zakresie dokumentów i opracowywanie wytycznych dla Komendy;
36) Przyjmowanie w ramach Stanowiska Kierowania Komendy rzeczy znalezionych, które podlegają przekazaniu do właściwych instytucji i biur;
37) Organizowania doskonalenia zawodowego, w szczególności w zakresie: służby patrolowo-interwencyjnej, prawa o wykroczeniach, czynności w trybie art. 308 kpk, profilaktyki społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, prawa o ruchu drogowym oraz konwojowania i doprowadzania osób zatrzymanych.
 
§ 26.Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego w szczególności należy:
 
1) Dyslokacja sił własnych oraz przydzielonych w oparciu o analizy stanu zagrożenia w ruchu drogowym;
2) Zapewnienie społeczeństwu na obszarze miasta i powiatu bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
3) Zapewnienie sprawności i płynności ruchu, zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom    w ruchu drogowym oraz kontrolowanie jego uczestników na terenie działania Komendy;
4) Analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, jego warunków i sprawności oraz badanie przyczyn powstawania zdarzeń drogowych;
5) Administrowanie aplikacją „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Potwierdzanie i eliminowanie zagrożeń związanych z naniesionymi miejscami na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz inicjowanie działań mających eliminować przedmiotowe zagrożenie;
6) Doskonalenie organizacji, taktyki i skuteczności służby policjantów ruchu drogowego w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa i porządku na drogach;
7) Udzielanie pomocy prawnej zainteresowanym komórkom i jednostkom Komendy oraz prokuratorom, a także uprawnionym podmiotom w zakresie przestępstw i wykroczeń drogowych;
8) Realizacja zadań związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych oraz zabezpieczeniem procesowym śladów i dowodów;
9) Planowanie i organizacja działań własnych  związanych z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas  organizowanych  imprez  masowych i protestów  społecznych  na  drogach  publicznych;
10) Bieżąca edukacja  mieszkańców,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  dzieci  i  młodzieży  szkolnej w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym;
11) Organizowanie i  wykonywanie,  nadzór  i  kontrola działań  Policji w  zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw i wykroczeń drogowych, a także naruszeń przepisów związanych z transportem drogowym, materiałami niebezpiecznymi, ładunkami ponadnormatywnymi oraz nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców w zakresie kontroli wykonywania praktycznej nauki jazdy prowadzonej poza ośrodkiem szkolenia kierowców, współdziałanie na  obszarze powiatu z organami ochrony  prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi  w  tym  zakresie, inicjowanie lokalnej  polityki zapobiegania,  ujawniania, ścigania  sprawców przestępstw i wykroczeń  drogowych;
12) Sprawowanie merytorycznego nadzoru stroną merytoryczną czynności podejmowanych przez Wydział Interwencyjny i Sztabu Policji oraz Komisariaty w zakresie zadań związanych z bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym;
13) Wykonywanie zleconych przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie pilotaży osób ochranianych oraz ładunków ponadnormatywnych;
14)  Doraźne prowadzenie szkoleń z problematyki ruchu drogowego dla policjantów ruchu drogowego i prewencji;
15)  Realizacja rejestracji w komputerowych bazach danych z zakresu kompetencji wydziału.
16) Prowadzenie ewidencji specjalistycznej urządzeń technicznych;
17) Opiniowanie, zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, uczestniczenie w komisjach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego powołanych w jednostkach samorządu terytorialnego na terenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.
 
§ 27. Do zadań Posterunku Policji w Olsztynie w szczególności należy:
 
1) Przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych.
2) Ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Realizowanie procedury „Niebieskiej Karty”;
3) Kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
4) Realizowanie zadań służby dzielnicowej na terenie działania posterunku;
5) Ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz wykrywanie ich sprawców;
6) Realizowanie zadań administracyjno-porządkowych;
7) Współdziałanie z samorządem terytorialnym oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
8) Opiniowanie osób ubiegających się o wpisanie lub wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz osób zatrudnionych w sektorze uzbrojenia i osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa;
9) Opiniowanie osób ubiegających się o wydanie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia oraz wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, jak i ubiegających się o wydanie pozwolenia na nabywanie przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz osób zatrudnionych w wymienionych sektorach;
10) Realizowanie pomocy prawnych w zakresie wykroczeń dla innych jednostek Policji;
11) Realizowanie  czynności związanych z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców, oraz opiniowanie udzielenia zezwolenia na pobyt cudzoziemca na terenie działania jednostki Policji;
12) Przeprowadzanie wywiadów i opiniowanie w stosunku do osób posiadających bądź ubiegających się o pozwolenia na broń bojową, myśliwską, sportową i gazową;
13) Pełnienie służby patrolowej i interwencyjnej na podległym terenie;
14) Eliminowanie zagrożeń związanych z naniesionym na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz inicjowanie działań mających eliminować przedmiotowe zagrożenie.
 
§ 28. Do zadań Rewiru Dzielnicowych w Olsztynie w szczególności należy:
 
1) Przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych.
2) Ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Realizowanie procedury „Niebieskiej Karty”;
3) Kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
4) Realizowanie zadań służby dzielnicowej na terenie działania posterunku;
5) Ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz wykrywanie ich sprawców;
6) Realizowanie zadań administracyjno-porządkowych;
7) Współdziałanie z samorządem terytorialnym oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
8) Opiniowanie osób ubiegających się o wpisanie lub wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz osób zatrudnionych w sektorze uzbrojenia i osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa;
9) Opiniowanie osób ubiegających się o wydanie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia oraz wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, jak i ubiegających się o wydanie pozwolenia na nabywanie przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz osób zatrudnionych w wymienionych sektorach;
10) Realizowanie pomocy prawnych w zakresie wykroczeń dla innych jednostek Policji;
11) Realizowanie  czynności związanych z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców, oraz opiniowanie udzielenia zezwolenia na pobyt cudzoziemca na terenie działania jednostki Policji;
12) Przeprowadzanie wywiadów i opiniowanie w stosunku do osób posiadających bądź ubiegających się o pozwolenia na broń bojową, myśliwską, sportową i gazową;
13) Eliminowanie zagrożeń związanych z naniesionym na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz inicjowanie działań mających eliminować przedmiotowe zagrożenie.
 
§ 29. Do zadań Zespołu do spraw Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków w szczególności należy :
 
1) Kontrolowanie wykonywania ustawowych zadań Policji przez komórki organizacyjne Komendy i Komisariaty, a także realizacji obowiązków przez policjantów i pracowników;
2) Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących działalności Komendy i Komisariatów oraz nadzór w tym zakresie nad Komisariatami;
3) Wyjaśnianie sygnałów o naruszeniu prawa przez policjantów lub pracowników Komendy     i Komisariatów;
4) Prowadzenie postępowań wyjaśniających w trybie działu VIII kodeksu postępowania  administracyjnego, czynności wyjaśniających - postępowań dyscyplinarnych;
5) Współdziałanie z Wydziałem Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w zakresie pozostającym we właściwości zespołu oraz z prokuraturą i innymi organami państwowymi i samorządu terytorialnego stosownie do potrzeb;
6) Czynności kontrolne w zakresie realizacji służby w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzanych w celu wytrzeźwienia;
7) Opracowywanie w cyklu kwartalnym statystyki skargowej dla poszczególnych komórek i jednostek KMP;
8) Nadzór i realizacja poleceń jednostek nadrzędnych w zakresie czynności kontrolnych wobec policjantów;
9) W poważnych i medialnych sprawach udział w czynnościach na miejscu zdarzeń z udziałem policjantów. Obsługa zdarzeń z udziałem policjantów lub pracowników komendy na polecenie kierownictwa Komendy albo dyżurnego Stanowiska Kierowania komendy.
 
§ 30. Do zadań Zespołu Kadr i Szkolenia w szczególności należy :
 
1) Zapewnienie bieżącej obsługi kadrowej Komendanta i jego zastępców;
2) Prowadzenie spraw osobowych i organizacyjnych Komendy i Komisariatów;
3) Organizowanie i koordynowanie zadań w zakresie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji;
4) Przygotowanie struktury organizacyjno – etatowej Komendy i Komisariatów na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w zakresie realizacji zadań mobilizacyjno – obronnych;
5) Realizowanie zadań w zakresie szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Komendy i Komisariatów;
6) Realizowanie doskonalenia zawodowego w trzech obszarach: taktyki i techniki interwencji, wyszkolenia strzeleckiego i z zakresu używania urządzeń do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej, wiedzy teoretycznej i pragmatyki zawodowej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi przekazu, w szczególności w ramach e-szkolenia;
7) Planowanie i pozyskiwanie środków finansowych na realizację problematyki doskonalenia zawodowego w Komendzie;
8) Prowadzenie   sekretariatu w tym dla Zespołu do spraw Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków;
9) Realizację obowiązków wynikających z zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów, w tym:
a) dokonywania sprawdzenia zgodności numerowej broni indywidualnej policjantów zdeponowanej w pomieszczeniu dyżurnego,
b) dokonywanie sprawdzenia czystości broni przechowywanej w szafie metalowej w pomieszczeniu dyżurnego,
c) dbanie o czystość broni alarmowej przechowywanej w pomieszczeniu dyżurnego,
d) dokonywanie zapisów dotyczących kontroli broni w książce kontroli broni,
e) dokonuje kontroli broni indywidualnej policjantów przechowywanej poza miejscem zbiorowego jej przechowywania.
10) Prowadzenie szkolenia i egzaminu przed wydaniem nowej jednostki broni;
11) Przechowywanie i dystrybucja oświadczeń majątkowych kadry kierowniczej KMP w Olsztynie.
 
§ 31. Do zadań Zespołu Ochrony Informacji Niejawnych w szczególności należy:
 
1) Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym nadzór nad stosowaniem środków bezpieczeństwa fizycznego w komórkach organizacyjnych i obiektach Komendy;
2) Realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego w KMP (IBTI);
3) Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem zasad ochrony informacji niejawnych oraz przepisów o ochronie tych informacji w Komendzie i komisariatach Policji;
4) Nadzór nad zapewnieniem ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w systemach i sieciach teleinformatycznych;
5) Prowadzenie Kancelarii Tajnej w Komendzie i nadzór w tym zakresie nad Komisariatami;
6) Ewidencjonowanie, gromadzenie, aktualizowanie dokumentacji i aktów prawnych o charakterze niejawnym oraz udostępnianie ich komórkom organizacyjnym, pracownikom i funkcjonariuszom Komendy i Komisariatów;
7) Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka i opracowywanie poziomu zagrożeń z dostosowaniem środków ochrony fizycznej;
8) Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
9) Prowadzenie ewidencji upoważnień i zaświadczeń  Krajowego Systemu Informacji, zwanego dalej KSI;
10) Opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym, także w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
11) Prowadzenie zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających oraz wydawanie upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą  „Zastrzeżone” wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby/ pracy lub pełniących służbę i zatrudnionych w Komendzie;
12) Prowadzenie  postępowań kontrolnych i czynności sprawdzających  wobec osób, które mogły naruszyć przepisy o ochronie informacji niejawnych;
13) Przeprowadzanie szkoleń dla policjantów i pracowników Policji oraz stażystów, osób odbywających praktyki studenckie lub świadczących usługi na rzecz Komendy, dotyczących bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych;
14) Organizacja szkoleń z zakresu Krajowego Systemu Informatycznego (KSI), z zakresu ochrony danych osobowych w Komendzie oraz ochrony fizycznej obiektów KMP;
15) Koordynacja zadań z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej;
16) Realizowanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI);
17) Udział w komisyjnym przekazywaniu Komisariatów i komórek organizacyjnych Komendy;
18) Wykonywanie czynności zleconych przez inne jednostki Policji oraz służby ochrony państwa w ramach prowadzonych przez nie postępowań sprawdzających;
17) Prowadzenie współpracy i wymiany informacji w zakresie ochrony informacji niejawnych z podmiotami zewnętrznymi , w tym z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Strażą Graniczną, Sądami i Prokuraturą.
 
§ 32.  Do zadań Zespołu Prezydialnego w szczególności należy :
 
1) Obsługa kancelaryjna w zakresie dokumentacji jawnej: składnicy akt, Komendanta oraz zastępców Komendanta;
2) Protokołowanie przebiegu odpraw służbowych organizowanych przez Komendanta;
3) Nadzorowanie i koordynowanie pracy kancelaryjno-biurowej w Komendzie;
4) Organizowanie i udział w komisyjnym przekazywaniu komórek organizacyjnych Komendy i Komisariatów;
5) Ewidencjonowanie, gromadzenie, aktualizowanie oraz dystrybucja aktów prawnych do komórek  i jednostek organizacyjnych Komendy;
6) Prowadzenie składnicy akt poprzez gromadzenie, opracowywanie, zabezpieczanie, brakowanie i udostępnianie zasobów archiwalnych Komendy oraz nadzorowanie działalności archiwalnej w komórkach organizacyjnych  Komendy i  Komisariatach;
7) Przyjmowanie, rejestrowanie i prowadzenie dystrybucji przesyłek poczty zwykłej i specjalnej oraz prowadzenie dokumentacji statystycznej w tym zakresie;
8) Zarządzanie „Pocztą kurierską Komendy”;
9) Prowadzenie aplikacji dostępowej do aktów prawnych Komendy i Komendy Wojewódzkiej Policji „e-decyzje”;
10) Przyjmowanie i prowadzenie dystrybucji dowodów osobistych;
11) Organizacja zastępstw w sekretariatach komórek organizacyjnych Komendy w przypadku długotrwałych absencji;
12) Przesyłanie rzeczy znalezionych do właściwych instytucji i biur, które zostały przyjęte przez Stanowisko Kierowania Komendy.
 
§ 33. Do zadań Referat Administracyjno-Gospodarczego w szczególności należy:
 
1) Prowadzenie gospodarki transportowej na potrzeby Komendy i Komisariatów;
2) Prowadzenie postępowań szkodowych;
3) Prowadzenie zagadnienia „administratora lokalnego” w programie PARKING w zakresie modyfikacji i wyrejestrowywania pojazdów. Gromadzenie, nadzór, realizacja i odpowiedzialność merytoryczna nad przekazywanymi z komórek Komendy dokumentami dotyczących holowania pojazdów w celu wdrażania procedury przekazania na rzecz Skarbu Państwa oraz współpraca w tym zakresie z ustawowo wskazanymi urzędami;
4) Dystrybucja, ewidencjonowanie i rozliczanie mandatów karnych ze wskazanymi ustawowo podmiotami;
5) Prowadzenie gospodarki mieszkaniowej, oraz bieżącej eksploatacji, konserwacji i remontów obiektów Komendy;
6) Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki finansowej w ramach określonych przez dysponenta środków budżetu państwa;
7) Prowadzenie gospodarki: materiałami i sprzętem techniki biurowej, sprzętem i materiałami techniki policyjnej, uzbrojeniem oraz prowadzenie magazynu alarmowego Komendy;
8) Zaopatrywanie psów służbowych w wymagany osprzęt oraz prowadzenie indywidualnych kart wyposażenia tych zwierząt;
9) Prowadzenie gospodarki nieruchomościami oraz zaopatrywanie Komendy i Komisariatów w opał w sezonie grzewczym;
10) Dystrybucja korespondencji przygotowywanej przez Zespół Prezydialny Komendy, wsparcie osobowo-techniczne „Poczty kurierskiej KMP”;
11) Zapewnienie właściwych warunków sanitarno – higienicznych w Komendzie;
12) Prowadzenie zagadnienia związanego z dopłatą do wypoczynku policjantów i ich rodzin;
13) Prowadzenie gospodarki magazynowej Komendy;
14) Realizacja darowizn na rzecz Policji oraz porozumień z zakresu Funduszu Wsparcia Policji;
15) Prowadzenie dokumentacji związanej z odzieżą ochronną;
16) Prowadzenie zagadnienia związanego z żywieniem osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych;
17) Prowadzenie zagadnienia związanego z zakresem przygotowań obronnych w zakresie zabezpieczenia logistycznego;
18) Prowadzenie książek ewidencji sprzętu łączności i informatyki;
19) Prowadzenie ewidencji sprzętu i techniki uzbrojenia.
 
§ 34. Do zadań Zespołu Informatyki w szczególności należy :
 
1) Ustalanie potrzeb sprzętu łączności i informatyki dla potrzeb Komendy i komisariatów Policji;
2) Dystrybucja sprzętu łączności i informatyki – urządzeń przekazywanych z zaopatrzenia centralnego przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie;
3) Administrowanie bazami danych będącymi w dyspozycji Komendy;
4) Wdrażanie, modernizowanie i eksploatacja specjalistycznych systemów informatycznych opracowanych centralnie i lokalnie;
5) Zapewnienie podstawowej obsługi technicznej sprzętu i obsługi technologicznej, tak i systemów informatycznych, jak i łączności przewodowej i bezprzewodowej;
6) Gospodarka materiałami łączności i informatyki (tusze, tonery do drukarek);
7) Planowanie potrzeb Komendy w zakresie sprzętu techniki informatycznej i łącznościowej;
8) Udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej ukierunkowanych na poprawę stanu sprzętu łącznościowo-informatycznego Komendy lub wdrożenia nowatorskich systemów informatycznych;
9) Administrowanie z pozycji Komendy siecią policyjną Lotus, bieżące zakładanie kont                   i zgłaszanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie problemów w tym obszarze;
10) Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach i sieciach teleinformatycznych;
11) Administrowanie i nadzór z pozycji Komendy nad nadawaniem i cofaniem uprawnień do systemów informatycznych będących w dyspozycji Komendy oraz pośredniczenie i nadzór nad nadawaniem i cofaniem uprawnień do systemów administrowanych przez jednostki nadrzędne.
 
§ 35.Do zadań Zespołu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w szczególności należy :
 
1) Kontrolowanie zasad bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy, a także ochrony przeciwpożarowej;
2) Realizacja zadań z zakresu medycyny pracy;
3) Prowadzenie postępowań powypadkowych;
4) Sporządzanie okresowych analiz w zakresie zagrożenia wypadkami w służbie i pracy, a także w zakresie stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych;
5) Opracowywanie planów ochrony przeciwpożarowej dla obiektów Komendy.
 
R O Z D Z I A Ł  VII
PRZEPISY KOŃCOWE
 
§ 36. 1. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie regulaminu kierownicy komórek Komendy, o których mowa § 7 ust. 2 - 4,  opracują zakresy zadań określone w § 17 ust. 7.
2. Zakresy zadań o których mowa w  ust. 1 sporządzą się w dwóch egzemplarzach, które
po zatwierdzeniu przez Komendanta przechowywane są przez:
1) kierownika komórki sporządzającej - egzemplarz nr 1;
2) Zespół Kadr i Szkolenia - egzemplarz nr 2.
 
§ 37. Karty opisów stanowisk pracy oraz opisy stanowisk pracy, o których mowa w § 17 ust. 8, kierownicy komórek sporządzą nie później, niż w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie regulaminu.
 
§ 38. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy spowodują niezwłoczne zapoznanie podległych policjantów i pracowników z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 
§ 39. Decyzje wydane na podstawie § 13 i § 15 regulaminu, zachowują moc, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami niniejszego regulaminu.
 
§ 40. Traci moc Regulamin Komendy z dnia 18 grudnia 2015 r.

§ 41. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 stycznia 2018 r.
       
 
KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
W OLSZTYNIE
insp. Piotr Zabuski
w porozumieniu :
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W OLSZTYNIE
insp. Tomasz Klimek
 
 

Uzasadnienie
 
Nowelizacja regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie ma na celu dostosowanie jego przepisów do zmian organizacyjnych wprowadzonych w jednostce z dniem 1 stycznia 2018 r., a także zmian przepisów prawa.
Z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie rozkaz organizacyjny  nr 6/17 z dnia 30 listopada 2017 roku Komendanta  Miejskiego  Policji  w Olsztynie wprowadza nową strukturę Komendy Miejskiej dostosowanej do aktualnych potrzeb związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. W pierwszej kolejności utworzono zagadnieniowe wydziały służby kryminalnej realizujące zadania operacyjno-procesowe t.j. Wydział do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu, Wydział do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu, Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową i Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą. W ramach regulaminu precyzyjnie określono kompetencje wszystkich wydziałów realizujących postępowania przygotowawcze w celu wyeliminowania się tożsamości zagadnień kryminalnych.  Jednocześnie powstał wydział służby kryminalnej skupiający zagadnienia z zakresu wspomagania zwalczania tej przestępczości t.j. Wydział Techniki Kryminalistycznej i Statystyki Przestępczości, który swoim zakresem objął technikę kryminalistyczną, pomoce prawne na rzecz innych jednostek, politykę       w zakresie dowodów rzeczowych, rejestrację procesową, wsparcie przy obsłudze zdarzeń kryminalnych, a także kwestie sprawozdawczości kryminalnej. Służba kryminalna w ten sposób uzyska przejrzystą strukturę specjalizującą się w zagadnieniach kryminalnych.
Kolejnym zagadnieniem zrealizowanym w ramach reorganizacji było scentralizowanie potencjału służby prewencji poprzez likwidację małych i niewydolnych komórek oraz utworzenie   w to miejsce wydziałów z dużym potencjałem kadrowym i uporządkowanym zakresem zadań.      W pierwszym rzędzie powstał Wydział Interwencyjny i Sztab Policji, który skupił służbę interwencyjno-patrolową, służbę specjalistyczną oraz zagadnienia organizacji służby i zagadnienia sztabowo-kryzysowe. Kolejny Wydział Prewencji skupił w swojej strukturze zagadnienia nadzoru na służbą dzielnicową, profilaktykę społeczną oraz postępowania w sprawach o wykroczenia           i postępowania administracyjne. Ostatnią kwestią reorganizacyjną była służba dzielnicowa, która na terenie miasta Olsztyn uzyskała samodzielność organizacyjną poprzez utworzenie 2 samodzielnych komórek t.j. Posterunku Policji i dwóch rewirów dzielnicowych podlegających bezpośrednio pod Zastępcę Komendanta Miejskiego nadzorującego służbę prewencji. Działanie to jest elementem procesu zmiany infrastruktury Policji w Olsztynie - stolicy województwa warmińsko-mazurskiego, które w swojej strukturze od 2005 roku nie ma komisariatów miejskich (jako jedyne miasto powyżej 150.000 mieszkańców w kraju). Brak komisariatów miejskich i posterunków miejskich     w Olsztynie w konsekwencji obniżał efektywność organizacyjną w zakresie problematyki społecznej i brak koordynacji pomiędzy wydziałami służby prewencji w sprawach dolegliwych społecznie. Służba dzielnicowa skupiona w Wydziale Prewencji, gdzie były prowadzone postępowania w sprawach o wykroczenia w rzeczywistości realizowała w dużej mierze zadania na rzecz procesu wykroczeniowego. W nowej strukturze służba dzielnicowa uzyska samodzielność, możliwość rozliczenia statystycznego oraz będzie rozliczna za realny wzrost bezpieczeństwa na terenie podległym posterunkowi lub rewirom.
Wejście w życie Regulaminu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie nie spowoduje skutków finansowych w sprawach osobowych, a jedynie zostaną poniesione koszty związane obsługą biurową (pieczątki, tabliczki identyfikacyjne).
 
 
 

    

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 14.01.2010
Data modyfikacji 25.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Olsztynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Prokopczyk
do góry